پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » اصحاب و شاگردان »

ابو سنان انصاری

 جزءشرطه الخمیس(۱)بود. بعید نیست که ابوسنان، همان ابو ساسان است که قبلاً گذشت. (۲)

۴-درباره شرطه الخمیس معانی مختلفی نقل شده است. شرطه به معنای پلیس انتظامات است و خمیس به معنای سپاه. نام‏گذاری سپاه به خمیس بدین سبب است که سپاه از پنج تیپ تشکیل می ‏شده است: میمنه سپاه، میسره، مقدمه یا پیشتاز، قلب سپاه یامرکز فرماندهی و پنجمی سپاه یا قسمت ذخیره و در حال استراحت؛ پس شرطه الخمیس یعنی پلیس انتظامات لشکر و به نقل شیخ مفید در اختصاص، ص ۱۰۸ شرطه الخمیس علی علیه‏السلام شش هزار نفر بوده‏ اند.برخی گفته‏ اند: شرطه الخمیس به اقسام پنج‏گانه لشکر گفته می‏ شود چون در آن زمان لشکر را به پنج گروه تقسیم می‏ کردند، گروهی پیشاپیش سپاه و گروهی عقب سپاه و گروهی در راست و گروهی در چپ و گروهی هم در قلب لشکر بود که فرمانده و امام در میان این گروه بودند.درقاموس الرجال معنی «شرطه الخمیس» را از اصبغ چنین تعریف کرده است که او گفت:«اناضمنا له الذبح و ضمن لنا الفتح؛ ما تعهد و شرط کردیم که جان خود را فدایاو کنیم و او یعنی امیرالمؤمنین (ع) برای مابهشت را تضمین نمود.»همو می ‏نویسد: معنای «ضمنا له الذبحو ضمن لنا الفتح» روشن نیست و ظاهر این عبارت تحریف شده، و صحیح آن این است: «بایعناه علی الموت و ضمن لنا الجنه؛ ما با علی علیه‏السلام بیعت کردیم و حضرت نیز بهشت را برای ماضمانت کرد.»

منابع:

۱- قاموسالرجال، ج ۲، ص ۱۶۳ و ۱۶۶

۲- رجالبرقی، ص ۳ و ۴