ابن محرش بن عبد عمرو حنفی

ابن محرش بن عبد عمرو حنفی

وی فرزند عبد عمرو حنفی، از جمله سران بصره بود که به مدینه آمدند تا خلیفه سوم عثمان را از ستم ‏هایی به ملت اسلام روا می‏ داشت، بازدارند.(۱) او از سران و فرماندهان قوای «حکیم بن جبله» بود که قبل از بروز جنگ جمل در مقابل سپاه ناکثین قرار گرفتند. نقل است که وی در این نبرد، مقابل «عبدالرحمن بن عتّاب» و حرقوص بن زهیر به جنگ عبدالرحمن بن حارث و ذُریح در مقابل زبیر و خود حکیم بن جبله در مقابله طلحه قرار گرفتند و با او جنگیدند.(۲).

پی نوشت ها:

۱- تاریخ طبری، ج ۴، ص ۳۴۹

۲- تاریخ طبری، ج ۴، ص ۴۷۱

منبع : سید اصغر ناظم‏ زاده قمی، اصحاب امام علی، ج ۱