آيين زرتشت

در آيين زرتشت خوردن گوشت حيوانات در روزهاى 2، 12، 14، و 21 هر ماه ممنوع است. در اين روزها که متعلق به چهار امش اسپند؛ وهمن، ماه، گوش و رام است، زرتشتيان از خوردن گوشت پرهيز مى کنند. اين چهار نفر از ,حامیان چهارپايان هستند. حتى در اين روزها که به نبر معروف هستند، از ذبح چهارپايان سودمند هم خوددارى مى کنند.1

يکى ديگر از روزهايى که زرتشتيان روزه مى گيرند در جشن بهمنگان يا بهمنجه است که در روز بهمن از ماه بهمن برگزار مى شود. برخى نيز اين روزه را تا پايان بهمن ماه ادامه مى دهند.

1.راهنماي دين زرتشتي، ص ۳۹