حاجت گرفتن از قبور ائمه (ع)

آيا حاجت گرفتن از قبور ائمه مثل حاجت گرفتن جاهليت از بتها نيست واگر قبور ائمه را ويران كند چه بر سر او مى آيد ؟

پاسخ:

اگر كسى از قبر امام هشتم و يا هر كس ديگرى حاجت بخواهد قطعا كارى نادرست انجام داده هم چنين اگر از امام (ع) حاجت بخواهد و آن حضرت را مستقل در تاثير بپندارد به خطا رفته است ولى اگر آن حضرات را نزد خدا شفيع قرار دهد هيچ اشكالى ندارد بلكه كارى شايسته است.

اين شفاعت با آن چه كه شما در مورد بت ها نوشته ايد بسيار متفاوت است چرا كه اولياى الهى ماذون در شفاعت هستند ولى بت و يا ديگر معبودهاى پوشالى (خورشيد و ماه و ستاره و…) چنين مقام و موقعيتى را ندارند.

قرآن مجيد پيامبر(ص) را ماذون در شفاعت مى داند (ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاوئوك فاستغفر الله و استغفرلهم الرسول لوجدو الله توابا رحيما؛ اگر گناهكاران به درگاه خدا استغفار كنند و تو اى پيامبر براى آنان طلب مغفرت كنى خدا را توبه پذير و مهربان خواهند يافت.)

نكته ئ ديگر اين كه بنابر آنچه از آيات قرآن و روايات استفاده مى شود مرده يا زنده امام فرقى با يكديگر ندارند چرا كه آنها داراى مقام شهادت هستند و ناظر بر اعمال ما بنابر اين گرچه بر حسب ظاهر از دنيا رفته اند ولى مى شنوند و مى بينند .

اما اين كه اگر كسى به قول شما تبر بردارد و بخواهد قبر امام(ع) را ويران كند چه بر سر او مى آيد مساله اى است غير قابل پيش بيني؛ ممكن است هيچ حادثه اى هم به ظاهر رخ ندهد چنانكه بارها قبر امام حسين(ع) و هم چنين ائمه بقيع(ع) را ويران كردند. چون اساسا بنا نيست كه هر كس كار خلافى انجام داد بلافاصله مورد عقوبت و مجازات الهى قرار گيرد. ممكن است امام معصوم(ع) را كسى بكشد ولى حادثه فورى رخ ندهد چون سنت خداوند در اين جهان بر مهلت دادن و استدراج است.