براهين فلسفى و اثبات ضرورت حكومت عدل جهانى

آيا از راه براهين فلسفى مى توان ضرورت حكومت عدل جهانى را به اثبات رساند؟

پاسخ:

فلاسفه اسلامى «قسر دائم» و«قسر اكثري» را در عالم طبيعت محال وامرى نشدنى مى دانند.

مقصود از «قسر دائم» آن است كه حقيقتى از حقايق هستى در دوره روزگارش از خواسته طبيعى خود محروم باشد. مثلاً آتش هيچ گاه حرارت نداشته باشد يا در جهان نيرويى باشد كه از آغاز پيدايش آتش تا هنگامى كه آتش در جهان وجود دارد از حرارت آتش جلوگيرى كند. اين امرى محال است، كه در فلسفه به اثبات رسيده است.

مقصود از «قسر اكثري» آن است كه طبيعت در اكثر دوره عمرش از اقتضاى ذاتى خود محروم باشد. اين را هم فلاسفه محال مى دانند. اين نظريه فلسفى كه به شكل قانون در جهان هستى جارى است به ما مى گويد كه روزگار ظلم وجور در بشر سپرى خواهد شد وبه جاى آن روزگار عدل وداد خواهد آمد.

اين نظريه فلسفى مى گويد: قسر انسانيت در عمر او محال است، چنان كه در بيشتر عمر او نيز محال خواهد بود. پس روزگارى خواهد آمد كه روزگار انسانيّت باشد. وبه يقين روزى خواهد آمد كه بشر از اسارت وبردگى حيوان صفتان رهايى يابد ودر سايه مهر انسان ها زيست كند وزندگى داشته باشد.