اشاره:

احمدالحسن و پیروان جریان یمانی برای اثبات ادعای دروغین خود به اموری تمسک می جویند که نه تنها قابلیت اثبات ادعای آنان ندارند بلکه خود دلیل بر یاوه گویی آنان است. آخرین سخن و توقیع شریف امام عصر در غیبت صغری واضح ترین دلیل بر ادعای احمد یمانی است. که  در این مقاله به آن اشاره شده ست.

 

احمد الحسن بصری، یمانی دروغین، ادعاهایی دارد و مستند این ادعاها نیز برخی روایات و احادیث مهدویت بویژه در کتاب الغیبه نعمانی می باشد. شاید اختلاف نسخ و حتی برخی روایات مهدویت، دست پیروان این شخص را باز گذاشته باشد، اما با سد محکمی، مواجه شده اند که کلید طلایی برای شناخت حق از باطل است و آن توقیع مبارک امام عصر مهدی موعود خطاب به آخرین نائب خویش، قبل از شروع غیبت کبری، می باشد که طبق این حدیث و توقیع شریف، هر گونه ادعای مشاهده، ارتباط خاص و دریافت حکم از امام زمان در عصر غیبت کبری، قبل از خروج سفیانی و ندای آسمانی را، باطل اعلام کرده و مدعی این ارتباط را، دروغگو و کاذب و مفتری، معرفی نموده اند. شیخ طوسی در کتاب الغیبۀ، چنین نقل میفرمایند:

... مَنْ یدَّعِی الْمُشَاهَدَهَ (أَلَا فَمَنِ ادَّعَى الْمُشَاهَدَهَ) قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْیانِی وَ الصَّیحَهِ فَهُوَ کَذَّابٌ مُفْتَر … . [۱]

… هرکسی، قبل از خروج سفیانی و ندای آسمانی، ادعای ارتباط و نیابت خاص، داشته باشد، دروغگو، کذاب و افترازننده است … .

پیروان احمد الحسن بصری، مدعی دروغین یمانی، اگر در هر روایتی از احادیث مهدویت، قدرت مانور و بحث را داشته باشند و گاهی نیز به خواب و استخاره، متوسل شوند؛ اما در این روایت و توقیع مبارک از جانب حضرت مهدی، قطعا دست شان بسته و ناتوان از اثبات ادعاهای خود خواهند بود.

بنابراین، انصار و پیروان مدعی یمانی، باید به این پرسش، پاسخ روشن دهند که طبق جمله صریح امام عصر در پایان غیبت صغری که خطاب با آخرین نائب خویش، فرمودند، هرگونه ارتباط و نیابت خاص از طرف امام عصر در غیبت کبری، مسدود اعلام میشود؛ پس چگونه، احمد الحسن، چنین ادعایی را دارد؟

پی نوشت:

[۱] شیخ طوسی، الغیبۀ، ص ۳۹۵٫

منبع: فرقه نیوز