ویژه نامه » ماه مبارک رمضان » روزه داری در ادیان دیگر »

زاهدان پيرو آئين جين براي ايجاد آمادگي روحي خود براي برخي جشن‌ ها و اعياد روزه نگه مي‌دارند، همچنين پارسايان آئين جين بهترين مرگ را مرگ در اثر پرهيز كامل از غذا و آب مي‌دانند و بسياري از آنها داوطلبانه راه روزه‌دار را در پيش مي گيرند تا بدين طريق به زندگي خود پايان بخشند.

آشنايي با اديان بزرگ / حسين توفيقي