درباره ترجمه:

« آئين بندگى و نيايش»، ترجمه فارسى كتاب ارزشمند« عدةالداعي و نجاح الساعي» ابن فهد حلى، به قلم حسين غفارى ساروى است. مترجم ترجمه روان و سليسى به دست داده است و لذا خواننده به آسانى مى تواند با آن ارتباط برقرار كند.

 از ابتكارات مترجم، شماره گذارى روايات است كه بنا بر آن، 836 روايت در اين اثر ذكر شده است. برخلاف برخى از مترجمين كه به ذكر ترجمه روايات بسنده مى كنند، مترجم بهتر ديده است كه نص روايات را نيز ذكر كند كه خواننده نياز به مراجعه به متن اصلى نداشته باشد.

 در پاورقى كتاب آدرس آيات، ارجاع مطالب به روايات از پيش ذكر شده در كتاب و توضيح برخى عبارات آمده است.

منابع:

 متن كتاب.