او وجودى است‏ بى نهایت از هر نظر:از نظر علم و قدرت، حیات ابدیت و ازلیت و به همین دلیل در زمان و مکان نمى گنجد، چرا که زمان و مکان هر چه باشد محدود است، ولى در عین حال همه جا و در هر زمان حضور دارد چرا که فوق زمان و مکان است.

و هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله و هو الحکیم العلى ، او کسى است که در آسمان معبود است و در زمین معبود، و او حکیم و علیم است‏» . (۱)

و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر ، او با شماست هر جا که باشید و خداوند نسبت ‏به آنچه انجام مى دهید بیناست‏» . (۲)

آرى او به ما از ما نزدیکتر است، او در درون جان ماست و او در همه جاست، و در عین حال مکانى ندارد: و نحن اقرب الیه من حبل الورید ، و ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم، » ! (۳)

هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شى ء علیم ، اوست آغاز و پایان، و پیدا و پنهان و او به هر چیز داناست‏» . (۴)

بنابر این اگر در آیاتى از قرآن مى خوانیم: ذو العرش المجید ، او صاحب عرش و داراى مجد و عظمت است‏» . (۵) عرش در این جا به معناى تخت‏ بلند شاهانه نیست) و نیز اگر در آیه دیگر مى خوانیم:

الرحمن على العرش استوى ، خداوند رحمان بر عرش قرار دارد» .(۶)

هرگز به این معنى نیست که او مکان خاصى دارد، بلکه حاکمیت او را بر تمام عالم ماده و جهان ماوراء طبیعت ثابت مى کند.چرا که اگر براى او مکان خاصى قائل شویم او را محدود کرده ‏ایم و صفات مخلوقات را براى او ثابت نموده، و او را مانند سایر اشیاء دانسته‏ ایم، در حالى که لیس کمثله شى ء ، هیچ چیز همانند او نیست‏» . (۷)

و لم یکن له کفوا احد ، براى او هیچ گونه شبیه و مانندى وجود ندارد» . (۸)

پى نوشت ها:

۱- سوره زخرف، آیه ۸۴٫

۲- سوره حدید، آیه ۴٫

۳- سوره ق، آیه ۱۶٫

۴- سوره حدید، آیه ۳٫

۵- سوره بروج، آیه ۱۵٫

۶- از بعضى از آیات قرآن استفاده مى شود که کرسى خداوند تمام آسمان و زمین را فرا گیرد بنابراین عرش او بر تمام عالم ماده است. «وسع کرسیه السموات و الارض‏» (سوره بقره، آیه ۲۵۵) .

۷- سوره شورى، آیه ۱۱٫

۸- سوره توحید، آیه ۴٫

منبع :اعتقاد ما ، ناصر مکارم شیرازى