کند شدن گذشت زمان

ابوبصیر روایت کرده که پس از ظهور حضرت مهدى علیه السلام خداوند به فلک دستور مى دهد که گردش خود را کُند کند، به طورى که هر روز در زمان حضرت مهدى علیه السلام به اندازه دو روز و هر ماه به اندازه ده ماه و هر سال به اندازه ده سال از سال هاى شما مى شود.

در حدیث دیگرى ابو بصیر از امام باقر علیه السلام پرسید: «فدایت گردم، چگونه سال ها طولانى مى شود؟».

امام فرمود: «خداوند به فلک دستور مکث و کمى حرکت مى دهد ؛ پس روز ها و سال ها به این دلیل طولانى مى شود. ».

ابو بصیر گفت: «مى گویند اگر فلک تغییر کند فاسد مى شود! ».

امام علیه اسلام فرمود: این سخن زندیقان است، ولى مسلمانان راهى براى گفتن این سخنان ندارند، به تحقیق، خداوند ماه را براى پیامبرانش شکافت و پیش از آن خورشید را براى یوشع بن نون باز گرداند و از طولانى بودن قیامت و این که روز قیامت مانند هزار سال از سال هایى است که مى شمارید، خبر داد.

منبع:بحار الانوار ۵۲ / ۳۳۹ حدیث ۸۴  و  بحارالانوار ۵۲/ ۳۳۳ حدیث ۶۱