پاسخ به يک شبهه

شهيد مطهري به نکته اي اساسي درباره اموال حضرت خديجه (عليها السلام) و شمشير علي (عليه السلام) اشاره دارد؛ زيرا وقتي گفته مي شود اسلام با مال خديجه(عليها السلام) و شمشير علي (عليه السلام) پيش رفت، بعضي شبهه اي مطرح مي کنند و مي گويند: يعني اسلام با زر و زور پيش رفته است؟ و شهيد مطهري پاسخ مي دهد: «اگر ديني با زور پيش برود، آن چه ديني مي تواند باشد؟ آيا قرآن در يک جا دارد که اسلام با زر و زور پيش رفت؟ آيا علي(عليه السلام) در يک جا گفت که اسلام با زر و زور پيش رفت؟ شکي وجود ندارد که مال خديجه(عليها السلام) به درد مسلمين خورد، اما آيا مال خديجه، صرف دعوت اسلام شد؛ يعني خديجه پول زيادي داشت، پول خديجه را به کسي دادند و گفتند بيا مسلمان شو؟ آيا يک جا، انسان در تاريخ، چنين چيزي پيدا مي کند؟ يا نه، در شرايطي که مسلمين و پيغمبر اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) در نهايت درجه سختي و تحت فشار بودند، جناب خديجه(عليها السلام)مال و اموال خودش را در اختيار پيامبر گذاشت، ولي نه براي اينکه پيامبر-العياذبالله- به کسي رشوه بدهد و تاريخ نيز هيچ گاه چنين چيزي را نشان نمي دهد… پس اگر مال خديجه(عليها السلام) نبود، فقر و تنگ دستي شايد مسلمين را از پا در مي آورد. مال خديجه(عليها السلام) خدمت کرد، اما نه خدمت رشوه دادن، بلکه خدمت به اين معنا که مسلمانان گرسنه را نجات داد. شمشير علي (عليه السلام) بدون شک به اسلام خدمت کرد… در شرايطي که شمشير دشمن آمده بود، ريشه اسلام را بکند».(1)

خديجه (سلام عليها) اولين بانوي مسلمان

خديجه(سلام عليها)، اولين بانويي است که اسلام آورده است. در همان زمان که پيامبر از آزار و اذيت مشرکان رنج مي برد، خديجه (سلام عليها) تنها کسي بود که از بار اندوه و غم هاي او مي کاست و ياور هميشگي پيامبر نام گرفت. تبسم خديجه(سلام عليها)، دردهاي محمد(صلي الله عليه و آله و سلم) را سبک مي کرد و به او آرامش مي داد. وقتي حضرت خديجه(سلام عليها) به عنوان اولين زن مسلمان به پيامبر ايمان آورد، پيامبر براي ادامه دعوت رسالتش، راسخ تر شد. او آينده اي درخشان و باشکوه براي سير رسالت همسرش ترسيم کرد.
در دوراني که زنان جاهليت، به انواع هرزگي هاي آن زمان آلوده بودند، خديجه (سلام عليها)حتي پيش از ازدواج با پيامبر هم به نام «طاهره» ملقب بود؛ يعني کسي که از هر گونه آلودگي و هرزگي به دور است. ابن عباس مي گويد: «پيامبر خدا، بر روي زمين چهار خط کشيد و پرسيد: آيا مي دانيد اين چيست؟ گفتند: خدا و رسولش آگاه ترند؛ ما نمي دانيم. پيامبر خدا فرمود: بهترين زنان اهل بهشت، چهار نفرند: خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمد، مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم».

پي نوشت

1-نک:سيري در سيره نبوي، صص 245 – 248.

منبع:نشريه اشارات،سيده زهرا؛ برقعي

شماره 124