ولادت حضرت موسى(عليه السلام) 9 محرم

(قابوس يا وليد بن مصعب) با اينکه از انعقاد نطفه در ميان بنى اسرائيل جلوگيرى مى کرد تا آنجا که حتى مردان را از زنان جدا و از شهر خارج نمود و هر بچه اى از زنان بنى اسرائيل بدنيا مى آمد بوسيله مأورانش اطلاع يافته با دست نظاميان کشته مى شد ولى چون خواست خدا اين بود که موسى(عليه السلام) به دنيا بيايد، در شبى که منجمان پيش بينى کرده بودند خداى متعال يوخابه همسر عمران را به کاخ فرعون به سوى شوهر خويش رهسپار کرد چرا که عمران نگهبان قصر فرعون بود در همان شب نطفه بچه منعقد شد، ولى کسى با خبر نشد.

منجمين با استفاده از علم نجوم به فرعون خبر دادند که نطفه همان بچه منعقد شده، فرعون خشمگين شد و دستور داد هر جا زن حامله اى ديدند شکمش را بدرند. اما قدرت خدا بود که بعد از شش ماه و دو روز موسى(عليه السلام) در روز نهم محرم به دنيا آمد و خداوند در ميان آن محيط وحشتناک او را نگهداشت. مادر موسى(عليه السلام) به الهام پروردگار او را در صندوق نهاده و به رود نيل انداخت، دخترى او را ديد و کودک را پيش فرعون و آسيه برد، آسيه بچه راگرفت و بعد از گفتگوى زياد قرار شد او را به فرزندى انتخاب کنند. از طرف آسيه اعلام شد، زنان شيرده به دربار بيايند. موسى(عليه السلام) شير هيچکدام را نخورد، در نهايت مادر موسى(عليه السلام) را آوردند و موسى شير او را خورد، آسيه با حقوق کافى او را براى شير دادن نزد خود برد و بدين طريق موسى در دامان مادر خويش بزرگ شد.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، صفحه 25.