وارد شدن لشکر شام به مکه 27 محرم

در روز 27 محرم سال 64 هجرى قمرى لشکر شام بسرکردگى «حصين بن نمير» به جهت جنگ با «ابن زبير» وارد مکه شدند، و هر کارى خواستند انجام دادند مثل آتش زدن و خراب کردن خانه خدا.(1)

پي نوشت:
1-وقايع الايام، صفحه 171.