اين بنا در كنار روستاى ورجان واقع شده و مدفن هفت امامزاده از احفاد امام كاظم (ع) است. نقشه بنا مربع است. پوشش بقعه عرقچينى است كه با آجر ساخته شده و روى آن با كاهگل اندود شده است.

داخل بقعه، مرقدى با جدار كاشى خشتى فيروزه فام قرار دارد كه فاقد كتيبه است. در نماي بنا سه ايوان ساخته شده است.