خانواده شیعی » روانشناسی »

شیوه های رسیدن به آرامش

محسن بهشتى پور

انسان هر روز در پى تجربه اى است که اگرچه آن را تازه مى پندارد اما ريشه در عمق وجودى دارد که او را به چنين سرعتى به سمت حقيقت هستى مى کشاند . از ازل آدمى به دنبال کشف راهکارهاى مناسب براى درک ماهيت خود بوده است. چرايى بشر و دشوارى انسان بودن سؤال اساسى تجربه هاى عارفانه، کيمياگرانه بوده. تمام اين راهها به يک راه نهايى ويک هدف عمده ختم مى شوند اما درعمرکوتاه بشر و در رسيدن و زمان رسيدن هزاران اما و اگر براى طى طريق نهفته است که سبب شده انسان درعصر نوين با استفاده از تمامى تجربيات اعصار گذشته با نگاهى نو وارد عرصه تفکر شود. در دنياى پراضطراب امروز آرامش وراحتى خيال نعمتى است که بسيارى آرزوى آن را دارند اما براى رسيدن به آن تنها آرزو کافى نيست بلکه بايد قدم پيش نهاد و کارى کرد. آنچه در پى مى آيد برخى تکنيکهاى روانى شناختى است که ضمن کمک به رفع تشويش ونگرانى آرامش و نشاط و شادى را در زندگى ما رونق مى بخشد . هرچيزى را که وارد زندگيمان مى کنيم ، خودمان جذب کرده ايم. تمام چيزهايى را که در ذهنمان مى گذرد را خودمان جذب ميکنيم. حتى وقتى به چيزى فکر ميکنيد يا نگاه ميکنيد که آن را نميخواهيد و با آن مخالفت ميکنيد آن را به طرف خودتان جذب ميکنيد. مراقبت از افکار کار سختى به نظر ميرسد اما احساساتمان به ما کمک ميکند بفهميم که به چه فکر ميکنيم. هرچه موقع فکر کردن احساس بهترى داشته باشيد ، اين احساس خوب باعث ميشود که جهتگيرى شما در زندگى بهتر باشد و در زندگى روزمره افکارى را پديد مى آوريد که زندگى بهترى را در آينده برايتان رقم ميزند. هر چه احساس بهترى داشته باشيد چيزهاى خوب را بيشتر جذب ميکنيد که باعث ميشود بالاتر و بالاتر برويد.

راز اول : با خدا ارتباط برقرار کنيد

حداقل نياز انسان به روح خدايى مانند احتياج نوزاد به مادر است به همان ميزان که جسم براى ادامه حيات به هوا وغذا نيازمند است، روح و باطن نيز به هدايت الهى وروح ربانى محتاج است. آرامش جان، زمينى حاصلخيز است که دانه هاي”خواست ونياز″درآن به خوبى مى رويد.نيازهاى به حق را درياد خداوند که آرامش جان وقلب است بکاريد تا به خوبى تحقق يابند. خداوند همراه کسى است که او همراه خداوند باشد با توجه به خداوند وخواندن نامهاى اوهمراهى وپشتبانى خدا را به سوى خودجلب کنيد پس به خداوند توجه کنيد تا الهى شويد! به خدا توکل کنيد.هرچه ارتباط شما با خدا اين نيروى عظيم وخرد لايتناهى بيشتروبيشترشود آرامش ونشاط بيشترى را در خود تجربه مى کنيد و هر چه ارتباط شما با خدا محدودتر شود ترس واضطراب بيشترى بر شما چيره مى شود. خداوند فرموده است”اگر مرا يارى کنيد شما را يارى مى کنم وقدمهايتان را استوار ميگردانم”يار خدا بودن يعنى براساس قوانين الهى رفتار کردن، گناه نکردن، کمک به ديگران، نرنجاندن ديگران، احترام به والدين و درواقع يار خدا بودن همان يارى کردن به خود است.

رازدوم: ازآنچه هستيد راضى باشيد

بدن وسيله زندگى است نه جوهرآن. آنقدرکه ما انسانها با ظاهر جسمى خود مشخص مى شويم يک درخت با تنه اش مشخص نمى شود.تجربيات ما بايد مثل درخت به ما شکل بدهد ولى اين کار را نمى کند.فقط جوهره وجودمان است که با شرايط محيط از بين نمى رود، شکسته نمى شود ويا درمعرض ديد وبررسى ديگران قرار نمى گيرد.وجود داشتن پر معنا وپر مفهوم است.من وجود دارم، من هستم، من اين جا هستم، من در حال شدن هست، تنها من هستم که زندگى را مى سازم و..هر کدام از ما انسانها در اين دنيا ما موريتى خاص داريم.باکمک به ديگران ومهرورزى به آنان باعث تکامل روحمان مى شويم.رسالت اصلى ما در اين دنيا بيدار شدن و بيدار کردن است وزندگى ما به منزله يک سفراست و هدف نيست.منظور از بيدارى فعال شدن در همه ابعاد وجود و همه زواياى زندگى است مانند بيدارى جسمى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و…خلاصه در يک کلام”بيدارى الهي”.

راز سوم : مثبت فکر کنيد

ياد بگيريد که احساس هايتان را از طريق افکار مثبت مهار کنيد.به دقت افکارتان را زيرنظربگيريد و هنگامى که يک فکر منفى هجوم مى اورد خودتان را وارسى و به جاى آن يک فکر مثبت جايگزين کنيد.ذهن مثبت اوضاع مثبت را به خود جلب مى کند.به خاطر داشته باشيد که عالم به نيات ما پاسخ مى دهد.

افکار وعقايد ما به صورت انرژى از وجودمان ساطع ميشود وبه جهان بيرون راه مى يابد ومحيط سعى مى کند آنچه را مى خواهيم به ما هديه کند.راز توفيق آن است که ميزان انرژى خود را در جهت مثبت و صعودى افزايش دهيم و براى خود وديگران هميشه بهترينها را بخواهيم.چرا که حتى اگر در مورد ديگران نيت بد و منفى داشته باشيم آثار مخرب آن گريبانگير خودمان مى شود.چه زيباست که بهترين نيات وآرزوها وافکار را براى خود وديگران داشته باشيم تا به اوج آرامش وشادى برسيم.

راز چهارم: بر آرامش درونى تمرکز کنيد

در دل توفان هم آرامش نهفته است.مهم نيست که درهرزمانى از روز چه اتفاقى بيفتد.هر چه مسايل به نظر مشکل وپر دردسر بيايند و هر چه قدر که بخواهيم کارهاى زيادى را در آن واحد انجام دهيم بايد فقط به خلوتگاه درون خويش برگرديم و آرامش درونى پيدا کنيم.براى دسترسى به خلوتگاه درونى چشمهايتان را ببنديد و روشنايى آرام و ملايمى را درون خود تصور کنيد.اين فضا جايى است که ضربان قلب شما به فرمان شما آرام مى تپد. هر قدر مى توانيد خوبى کنيد در هر چه مى توانيد به هر شکل که مى توانيد هروقت که مى توانيد به همه اشخاصى که مى توانيد و تا زمانى که ميتوانيد”نور سفيدى فضاى دلتان را آرام مى کند.سپس بر اين آرامش حاصل شده تمرکز کنيد.

راز پنجم: قضاوت خود را به تاخير بيندازيد.

در اين جهان هيچ حادثه اى بر حسب تصادف نيست ودر همه وقايعى که روى ميدهند لطف و رحمت الهى نهفته است.تمام حوادث براى ما پيامهايى دارند که سبب تکامل روحمان ميشوند.مثلاً شما مى توانيد پيام آن حادثه به ظاهر بد را بعد از گذشت مدت زمانى بفهميد و يا حتى ممکن است تا زمانى که زنده هستيد، متوجه نشويد زيرا بسيارى از اين وقايع فراسوى درک ما و جزء اسرار الهى هستند و تلاش براى فهم حکمت خداوند با هوش محدودمان مانند سنجش اقيانوس با پيمانه است.همچنين در ذهن الهى، از دست دادنى اى وجود ندارد واگر شما به ظاهر چيزى را از دست ميدهيد معادل آن شئ و يا حتى بالاتر از آن را به دست خواهيد آورد و تمام اين اشياء وسيله اى براى تکامل و زيبايى شما هستند.بياييد کاملاً بپذيريم که در هر موقعيت نامطلوب، نيکى پنهانى براى همه وجود دارد.”ساقى هر چه ريزد لطف اوست”

راز ششم:صفتهاى مثبت خود را افزايش دهيد.

از غيبت، تهمت و صفتهاى نسنجيده درباره افراد يا حوادث، حسادت، کينه، دروغ، جر وبحث کردن با ديگران و خلاصه رنجاندن ديگران به شدت پرهيز کنيد.زيرا کسى که با انجام دادن اين گونه اعمال تراکمى از نيروهاى منفى عذاب مى کشد، خودتان هستيد. زمانى که به ديگران خوبى و کمک مى کنيد تجمعى از نيروهاى مثبت به دور خودتان فراهم مى اوريد و اين نيروهاى مثبت باعث آرامش و شادى شما مى شوند.هنگامى که وضو مى گيريد الکتريسيته هاى ساکن را به سطح بدن خود مى اوريد.آب نيز زسانا است وشما امواج الفا {امواج آرامش بخش} توليد مى کنيد.با کشيدن مسح سراين امواج را به کورتکس مغزانتقال مى دهيد و باعث مى شويد که ناحيه شلوغ ذهن آرام گيرد.با مسح پا انتقال امواج آلفا را در اندامهاى پايينى سرعت مى بخشيد.بيشترين منطقه اى که در کره زمين امواج آلفا دارد کعبه است.زمانى که شما نماز مى خوانيد و جهت خانه خدا قرار مى گيريد وهفت قسمت بدن شما با زمين تماس پيدا مى کند، امواجى را دريافت مى کنيد که باعث آرامش شما مى شوند.براى افزايش نيروهاى مثبت خود مى توانيد در يک وان حمام پر از آب ونمک به مدت بيست دقيقه قرار بگيريد.در بطرى هاى رنگى آب خوراکى بريزيد و به مدت دو ساعت در معرض نور شديد آفتاب قرار دهيد سپس آنها را در يخچال بگذاريد و در موقع لزوم بنوشيد.بدون کفش وجوراب روى چمن راه برويد زيرا طبيت منبع انرژى نيروهاى مثبت است.

راز هفتم: به دستورات اخلاقى احترام بگذاريد.

از کنجکاوى کردن در زندگى ديگران دورى کنيد.از خواندن نامه هاى شخصى ودفتر خاطرات محرمانه ديگران و گوش دادن به مکالمات خصوصى آنها اجتناب کنيد.بدون در زدن واجازه گرفتن وارد هر مکانى نشويد.سعى در اثبات درستى نظرات و عقايد خود به ديگران نداشته باشيد.تلاش نکنيد که به زور افکار و عقايد ديگران را تغيير دهيد، زيرا در صورت رعايت نکردن اين دستورات آرامش خود را بر هم مى زنيد.به پدر ومادر خود نيکى کنيد.با آنان با صداى بلند صحبت نکنيد.”بتى.جى ايدي”مى گويد:”از زمانى که شما به درگاه خداوند دعا مى کنيد اين دعاها به صورت شعاع هاى نورانى به طرف آسمان بالا مى روند و فرشته ها براى اجابت به زمين مى آيند ولى در ميان اين شعاعهاى نورانى يکى از همه فوق العاده قطورتر و نورانى تر است و فرشتگان به محض مشاهده آن سريع به آن رسيدگى مى کنند.اين پرتو قدرتمند و خيره کننده مربوط به دعاى پدر ومادر در حق شماست.دعاى مادر خالصانه ترين دعاهاست.چه زيباست به والدين خود از صميم قلب احترام بگذاريد و نيازهاى آنان را تامين کنيد زيرا که مهر و نيکى به آنان سبب آرامش و نشاط درشما مى شود.

راز هشتم: حس ها را از يکديگرجدا کنيد.

اغلب ما به اين مسئله توجه چندانى نداشته ايم که حواس پنجگانه خود را از يکديگر تفکيک و آنها را به صورت مجزا از يکديگر حس کنيم. ذهنتان را براى بالا بردن آگاهى حسى، پرورش دهيد.امروز بر بينايى تمرکز کنيد، فردا بر مزه، روز بعد بر بويايى و…مثلاً زمانى که در حال دوش گرفتن در حمام هستيد قطرات آب را روى بدن خود احساس کنيد واز اينکه باعث تميزى وآرامش شما مى شود، لذت ببريد.موقعى که در حال غذا خوردن هستيد فقط به طمع و مزه غذا تمرکز کنيد.وقتى در حال ريختن چاى در استکان هستيد به صداى ريزش آن گوش دهيد.به اين ترتيب، شروع به جدا کردن تجربيات حسى تان از يکديگر کنيد و از هر کدام لذت ببريد.

رازنهم: ديد جديدى پيدا کنيد.

پرهاى دم طاووس رنگارنگ هستند و هنگامى که از زاويه اى خاص به آنها نگاه مى کنيد درخشش وزيبايى بى نظيرى دارند.خيلى از مسائل در زندگى هنگامى ارزش خود را نشان مى دهند که از زاويه درست ديده شوند. ولى نگرشهاى متشابه وکليشه اى، ديدن اين زيبايى ها را مشکل مى سازد.اگر به هر مسئله اى از زاويه اى درست نگاه کنيد در آن چيزهاى با شکوه و زيبايى خواهيد ديد.سعى کنيد همه چيز وهمه کس را با چشمهاى تازه اى ببينيد که از طريق عادت تيره وتار نشده اند.با اين روش شما مى توانيد ثروتهاى نامحدودى را کشف کنيد. به خاطر داشته باشيد که اگر از زاويه اى درست به تمام چيزها و اشخاص نگاه کنيد هرشخص يا هرشى از طرف خالقتان براى شما ارمغان و پيام زيبايى به همراه خواهد داشت.

رازدهم: وسايل اضافى را از محيط زندگيتان خارج کنيد.

اشياء درون خانه تان را لمس کنيد و از خودتان بپرسيد آيا به اين وسايل احتياج دارم؟کتابها را از درون قفسه بيرون بياوريد وببينيد آيا دوباره قصد خواندن اين کتابها را داريد.هرشيء يادگارى را بررسى کنيد واز خودتان بپرسيد:

”آيا هنوزلحظه اى را که اين شيء به يادم مى آورد برايم مهم وبا ارزش هستند؟

”لباسهايتان را باز کنيد وتوجه کنيد که آيا به تمام اين لباسها احتياج داريد واز آخرين بارى که آنها را پوشيده ايد چه قدر زمان مى گذرد و آيا دوباره تصميم به پوشيدن آنها داريد؟بعد از اين بررسى کاملى که به عمل مى اوريد تمام وسايل ولباسهاى اضافى تان را به ديگران ببخشيد و يا آنها را حراج کنيد.زيرا که هر شيء انرژى خودش را دارد واگربه کار نرود درخانه به آب راکد تبديل مى شود.همچنين جاى مناسبى براى جوندگان و پشه ها مى گردند.پس مراقب باشيد وبگذاريد انرژى آزادانه جريان يابد وآب جارى گردد.اگر کهنه اى را نگه داريد تازه ها جايى براى تجلى خويش نمى يابند.پس براى چرخش انرژى و پيشرفت درزندگى تان وسايلى را که احتياج نداريد ازمحيط خارج سازيد.

منبع : خانواده مطهر