نزول عذاب بر بنى اسرائيل 6 محرم

يوشع بن نون وصى حضرت موسى(عليه السلام) با بنى اسرائيل به شهر عمالقه لشکر کشيد. امير شهر از مردى عابد به نام بلعم بن باعوراء که زاهد و عالم يهودى بود و اسم اعظم را مى دانست و مستجاب الدعوه بود خواست تا يوشع و بنى اسرائيل را نفرين کنند تا يوشع و بنى اسرائيل مغلوب شوند. بلعم در مقام معارضه درآمد، اسم اعظم را فراموش کرد ولى به امير شهر نشان داد تا لشکر يوشع هلاک شوند. بلعم بن باعوراء گفت: زنان زينت کرده به پيش بنى اسرائيل بفرست تا به فسق مشغول شوند. بنى اسرائيل مشغول شهوترانى شدند خداى متعال هم مرض طاعون را برايشان فرستاد و هفتاد هزار نفر در عرض سه ماه نابود شدند.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، ص  21.