استاد شهید مرتضی مطهری(ره) در کتابش چنین می‌نویسد: در زمان رضاشاه، آشوب‌هایی در مشهد شد و دامنه این آشوب‌ها به شهر ما فریمان نیز کشیده شد. بعد از آن قضایا، پدر من جزء کسانی بود که آن‌ها را گرفتند و بردند زندان. البته بعد از حدود یک ماه، قرار منع تعقیب صادر شد و آزاد شد. اما بعد دو مرتبه، همان اشخاص را تحت تعقیب قرار دادند. پدر مرا هم دوباره گرفتند. وقتی پدر من آمد، گفتند قلم را بردار و هرچه می‌دانی بنویس. (این بار برادر مرا هم گرفتند).

پدر من بعدا گفت که با خود گفتم: «النجاه فی الصدق»؛ نجات در راستگویی است». حقیقت را باید نوشت. هر چه بود نوشتم. (بازرس به پدر من گفته بود شما خودتان هر چه وقایع بوده بنویسید. به برادر من هم گفته بود تو هم هر مقدار اطلاع داری بردار بنویس).
پدر من خطش خوب بود، برادر من هم خطش بد نبود. پدرم می‌گفت بعد از آن که نوشتیم، بازرس ابتدا این دو ورقه را برداشت نگاه کرد و گفت: به به! پدر از پسر بهتر می‌نویسد، پسر از پدر بهتر. بعد ورقه مرا برداشت خواند. وقتی خواند یک نگاهی کرد و گفت: آقا! از لحن این نوشته پیداست که شما آدم راستگویی هستید چون هر چه بوده و لو به ضرر خودت بوده نوشته‌ای. بعد گفت: چون تو یک چنین آدم صدیق و راستگویی هستی، من قرار منع تعقیب صادر می‌کنم!!

(منبع: استاد شهید مرتضی مطهری؛ فلسفه تاریخ؛ صفحه ۱۲۱-۱۲۲)