مناجات الهیات حضرت امیر( ع) و ما نزل من القرآن فى على( ع)

معرفى اجمالى

 ادب حضور ترجمه کتاب« فلاح السّائل و نجاح المسائل فى عمل الیوم و اللّیله» درباره اعمال عبادى شبانه روز نگاشته شده است، و مولف، آن را به عنوان یکى از مجموعه کتاب هاى دعا تألیف کرده که هر کدام به منظور جمع آورى اعمال خاصّ( سال، ماه، هفته، شبانه روز، و…) مهیّا شده است.

 فلاح السائل اثر سید بن طاووس است که ترجمه آن توسط م- ر به ادب حضور نام گرفته است.

 چنان که مؤلف در مقدّمه کتاب متذکر شده، نحوه نگارش کتاب، به این صورت بوده که پس از نوشتن بخش هایى از کتاب، آن را در اختیار ناسخى یا کاتبى مى گذاشته و وى از روى آن بازنویسى مى کرده است، کاتب در مواردى ابتدا سیّد قدّس سرّه را با القاب و کنى و دعا براى او ستوده و بعد بیانات وى را مى نگارد، و این ها به صورت هاى گوناگون و مشابه یک دیگر هستند و عبارات دو نسخه کتاب نیز گاهى با هم فرق مى کند.

 در ترجمه حاضر اسناد روایات حذف شده است، لذا از دادن آدرس روایات و ارجاع به مدارک نیز خوددارى شده است، مگر در موارد ضرورى که مطلبى ویژه در روایت بوده که و در متن نیامده باشد، که تذکّر داده شده است.

 گزینش متن ترجمه بر اساس بهترین متن از دو نسخه، و در مواقع تردید با ذکر هر دو نسخه صورت گرفته است.

 متن ادعیه تمام نسخه ها آورده شده و اگر نسخه اى قطعا اشتباه بوده، در پاورقى یادآورى شده است.

 در مواردى روایات و مطالب کتاب، شماره گذارى و تقسیم بندى شده است.

 در مواردى روایات و مطالب کتاب، شماره گذارى و تقسیم بندى شده است.

 عنوان سر فصل هاى کتاب تلخیص شده، و اگر خوانندگان بخواهند از عبارت سیّد قدّس سرّه اطّلاع حاصل کنند، به آخر مقدّمه کتاب رجوع نمایند که فهرست دقیق همه آن ها توسّط مؤلّف در آنجا آمده است.

 براى تمام مطالب داخل فصل هاى کتاب، عنوان هاى فرعى مناسب گذاشته شده است، و بیشتر عنوان هاى فرعى از مترجم، و اندکى از مؤلّف بزرگوار و یا کاتب مى باشد. و پاره اى از عنوان هاى فرعى مؤلّف نیز به خاطر دراز بودن در متن گنجانده شده، و عنوان فرعى دیگر توسّط مترجم انتخاب شده است.

 براى استفاده بیشتر اهل عمل، متن عربى آیات و نیز متن دعاها تماما ذکر و با دقّت اعراب گذارى شده است.

منابع مقاله

 متن و مقدمه