معرفى اجمالى

 ادب حضور ترجمه كتاب« فلاح السّائل و نجاح المسائل فى عمل اليوم و اللّيلة» درباره اعمال عبادى شبانه روز نگاشته شده است، و مولف، آن را به عنوان يكى از مجموعه كتاب هاى دعا تأليف كرده كه هر كدام به منظور جمع آورى اعمال خاصّ( سال، ماه، هفته، شبانه روز، و…) مهيّا شده است.

 فلاح السائل اثر سيد بن طاووس است كه ترجمه آن توسط م- ر به ادب حضور نام گرفته است.

 چنان كه مؤلف در مقدّمه كتاب متذكر شده، نحوه نگارش كتاب، به اين صورت بوده كه پس از نوشتن بخش هايى از كتاب، آن را در اختيار ناسخى يا كاتبى مى گذاشته و وى از روى آن بازنويسى مى كرده است، كاتب در مواردى ابتدا سيّد قدّس سرّه را با القاب و كنى و دعا براى او ستوده و بعد بيانات وى را مى نگارد، و اين ها به صورت هاى گوناگون و مشابه يك ديگر هستند و عبارات دو نسخه كتاب نيز گاهى با هم فرق مى كند.

 در ترجمه حاضر اسناد روايات حذف شده است، لذا از دادن آدرس روايات و ارجاع به مدارك نيز خوددارى شده است، مگر در موارد ضرورى كه مطلبى ويژه در روايت بوده كه و در متن نيامده باشد، كه تذكّر داده شده است.

 گزينش متن ترجمه بر اساس بهترين متن از دو نسخه، و در مواقع ترديد با ذكر هر دو نسخه صورت گرفته است.

 متن ادعيه تمام نسخه ها آورده شده و اگر نسخه اى قطعا اشتباه بوده، در پاورقى يادآورى شده است.

 در مواردى روايات و مطالب كتاب، شماره گذارى و تقسيم بندى شده است.

 در مواردى روايات و مطالب كتاب، شماره گذارى و تقسيم بندى شده است.

 عنوان سر فصل هاى كتاب تلخيص شده، و اگر خوانندگان بخواهند از عبارت سيّد قدّس سرّه اطّلاع حاصل كنند، به آخر مقدّمه كتاب رجوع نمايند كه فهرست دقيق همه آن ها توسّط مؤلّف در آنجا آمده است.

 براى تمام مطالب داخل فصل هاى كتاب، عنوان هاى فرعى مناسب گذاشته شده است، و بيشتر عنوان هاى فرعى از مترجم، و اندكى از مؤلّف بزرگوار و يا كاتب مى باشد. و پاره اى از عنوان هاى فرعى مؤلّف نيز به خاطر دراز بودن در متن گنجانده شده، و عنوان فرعى ديگر توسّط مترجم انتخاب شده است.

 براى استفاده بيشتر اهل عمل، متن عربى آيات و نيز متن دعاها تماما ذكر و با دقّت اعراب گذارى شده است.

منابع مقاله

 متن و مقدمه