معناى توحيد ذاتى

 توحيد، رشته و ريسمانى است كه همه مسلمانان، بلكه پيروان اديان آسمانى ديگر به آن چنگ مى زنند و باور دارند.

توحيد ذاتى دو معنى دارد :

اول : اين كه خدا يكى است و مانند و شبيه و همتا و جايگزين ندارد.

دوم : اين كه ذات خدا بسيط است و در آن كثرت و تركيب نيست. آيه وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ .(1)

اشاره به معناى اول است و آيه (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(2) اشاره به معناى دوم.(3)

1 . توحيد : 4.

2 . همان : 1.

3-سيماى عقايد شيعه، ص54.