سبز شدن چوپ خشکیده

همچنین مرحوم شیخ حرّ عاملى ، طبرسى ، طبرى و دیگر بزرگان آورده اند که شخصى به نام محمّد بن عُمیر حکایت کند:

روزى در مجلس و محضر شریف امام محمّد جواد علیه السلام حضور یافتم.

پس از لحظاتى ، مشاهده کردم که حضرت دست مبارک خود را روى چوب هاى یک چهارپایه چوبى کشید و آن چوب هائى که سال ها خشکیده بود، ناگهان سبز و شاداب گشت وبرگ هاى سبز بر آن شاخه ها روئیده شد؛ و مورد تعجّب افراد قرار گرفت .(۱)

۱-إثبات الهداه : ج ۳، ص۳۴۵، ح ۶۲، دلائل الا مامه : ص ۳۹۹، ح ۳۵۳، نوادرالمعجزات : ص ۱۸۱، ح ۶.