مجال تحرک کودکان را سلب نکنید

آن روز پس از تعمیر رادیو، صداى امام(ره) توجه مرا به خود جلب کرد: رادیو را کجا مى گذارید؟!

عرض کردم: روى میز، کنار دستتان.

فرمودند: نه، جایى بگذارید که دست بچه به آن نرسد و بهتر است روى تاقچه بگذارید.

با کمى تامل، مقصود امام(ره) را دریافتم. ایشان براى آن که هم رادیو محفوظ باشد و هم مجبور نباشد مجال تحرک کودک را محدود و سلب نماید و او را با امر و نهى آزرده خاطر سازد، این دستور را فرمود.

(منبع: یادداشتهای و خاطراتی از زندگی امام خمینی (قدس سره)حجه الاسلام رحیمیان
نشریه پاسدار اسلام، دوره ۱۳۶۹، شماره ۱۰۰، فروردین و اردیبهشت)