لرد هدلى

یکى از شخصیتهاى برجسته انگلیسى است که اسلام آوردنش مورد توجه تمام محافل علمى و روشنفکر قرار گرفت.

 مخبر روزنامه دیلى میل لندن بااو تماس گرفت و علت مسلمان شدنش را ازوى پرسید.

لرد در پاسخ گفت: بیش از هر چیز ابراز دشمنى کیش مسیحى نسبت به سایر مذاهب مسبب تغییر آئین من شده است.

شما هرگز از یک نفر مسلمان نمى شنوید که چیزى را که مسیحیان در باره ادیان دیگر مى گویند، او هم در باره سایر مذاهب بگوید البته ممکن است که آنها از اینکه دیگران مسلمان نیستند خیلى غمگین باشند.

پاکى و سادگى دین اسلام و آلوده نبودن آن به مطالب سرّى و سحرآمیز و حقیقت روشن آن سبب شد که به طرف اسلام بروم. مهربانى و صداقت مسلمانان نیز خیلى بیشتر از چیزهایى است که در این باره میان مسیحیان دیده ام یک نفر مسیحى معمولى ممکن است روز یکشنبه اعمال مذهبى را به عنوان یک عادتِ قابل احترام بجا آورد.

اما همین که یکشنبه تمام شد. مذهب را تا هفته دیگر کنار مى گذارد اما بر عکس مسلمانان هیچ تفاوتى بین یکشنبه و سایرروزهاى نمى گذارند و دائم در فکر این هستند که براى خدمت در راه خدا چه کارى انجام دهند.