كشته شدن عبيدالله بن زياد بدست ابراهيم بن مالك اشتر 11 محرم

مختار سقفي چون از سرکوبى مخالفان در کوفه فراغت يافت، 8 روز مانده به ذى الحجه سال 66 هجرى قمرى ابراهيم بن اشتر را از کوفه به جنگ عبيد اللّه بن زياد فرستاد. نوشته اند سپاهيان ابراهيم نُه هزار و لشکر ابن زياد به نقل ابن جوزى سى هزار نفر و به نقل ابن نما هشتاد هزار نفر بودند.

ابتدا لشکريان ابراهيم بر سپاه ابن زياد حمله بردند تا آنها پا به فرار نهادند. ابراهيم در حالى که ابن زياد را نمى شناخت بر وى حمله کرده و با ضرب شمشيرى او را به دو نيم کرد. پس از اين اتفاق ياران ابن زياد تماميشان فرار کردند.

چون جنگ خاتمه يافت ابراهيم گفت: تحقيق کنيد اين مرد کيست؟ پس از جستجو متوجه شدند ابن زياد لعين است که با ضربت ابراهيم دو نيم شده. لذا سرش را بريدند و جسدش را سوزاندند يا به دار آويختند.

اين جنگ در روز عاشورا سال 67 هجرى قمرى اتفاق افتاد که اهل شام پس از جنگ صفين در هيچ جنگى اين قدر کشته نداده بودند. سر ابن زياد را پيش مختار آوردند و مختار نزد محمد ابن حنفيّه فرستاد و او آن را محضر امام سجاد(عليه السلام) فرستاد. امام سجده شکر به جا آوردند.(1)

پي نوشت:
 (1)حوادث الايام، صفحه 34.