قضاوت حضرت مهدى علیه السلام بر اساس کتب آسمانی

جابر بن عبدالله انصارى از امام باقر علیه السلام روایت مى کند که آن حضرت فرمود: « دلیل آن که امام زمان علیه السلام« مهدى» نامیده مى شود این است که به امر پنهان و مخفى هدایت مى شود.

امام زمان علیه السلام تورات و دیگر کتابهاى آسمانى را از غارى در« انطاکیه» بیرون مى آورد، و در میان اهل تورات بر اساس تورات حکم مى کند و میان اهل انجیل بر اساس انجیل داورى مى‌ نماید و در میان اهل زبور بر طبق زبور قضاوت مى کند. میان اهل فرقان بر اساس فرقان حکم مى کند.»

منابع:

بحارالانوار، ج۵۱، ص ۲۹، حدیث ۲

بحارالانوار، ج ۵۲ ، ص ۳۵۱ ، حدیث ۱۰۳