قرار گرفتن خداوند جلو نماز گذار.

اشاره:

احمَد بن عَبدُالحَلیم معروف به ابن تَیمیه حَرّانی (۶۶۱۷۲۸ق) از علمای اهل سنت و اندیشمند تأثیرگذار سلفی بود. ابن تیمیه فتاوا و آراء شاذ و نادر بسیاری دارد و علمای مذاهب عامه و شیعه نقدها و ردیه‌های بسیاری بر آثار او نوشته‌اند. بسیاری از دیدگاه‎های جریان‎های سلفی از جمله وهابیت در اندیشه‌های ابن‎تیمیه ریشه دارد.

نظرات عالمان دینی و نویسندگان، درباره ابن تیمیه بسیار متفاوت است؛ برخی او را ستوده و برخی تا حد کفر نکوهش کرده‌اند.

وهابیها ادعا می­ کنند که خداوند در وقت نماز جلو نماز گذار قرار می­ گیرد، آیا در غیر نماز حضور خداوند منتفی است و از احوال بندگان بی ­خبر است؟

وهابی­ها معتقدند که خدا در هنگام نماز در مقابل هر نماز گذاری قرار می ­گیرد و لذا می­ گویند نماز گذار نباید آب دهانش را به سوی قبله بیاندازد، چون خداوند در مقابل او قرار می ­گیرد و این عمل باعث اذیت و آزار خدا می­ شود![۱] آیا آنان مقام و منزلت خداوند را در حد افراد عادی و معمولی تنزل نداده ­اند؟

آیا این پندارها افزون بر اینکه مستلزم تجسیم، تشبیه و تحیز خدا می ­باشد، موجب تعدد خدا و یا تقسیم خدای واحد به اجزای متعدد نمی­ شود تا بتواند در برابر هر نماز گذاری حضور پیدا کند. البته که این گونه انحرافات در چارچوب دین مقدس اسلام کوچکترین جایگاهی ندارد.و بدتر از تثلیثی است که در مسیحیت تحریف شده مطرح است.

پی نوشت:

[۱] . ابن تیمیه،  احمد بن عبدالحلیم، مجمو ع الفتاوی الکبری، ج ۳، ص۱۴۰ و ج ۵ ، ص۱۰۷و ج  ۶ ، ص۵۷۶٫٫  و الرد علی المنطقیین ص۵۱۵ ، بیروت،  دارالمعرفه،  بی تا. و الرد علی البکری، ج  ۱، ص۱۴۱ . و العقیدﺓ الواسطیه، ج ۱، ص۲۲٫ و ابن قیم جوزی،  محمد بن ابی بکر ، توضیح المقاصد و تصحیح القواعد، ج  ۲، ص ۳۰۶٫