خانواده شیعی » کتابشناسی »

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
مولف  محمدتقی مصباح یزدی
مترجم  ***
ناشر  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
سال نشر  1391ش
نوبت نشر  اول
محل نشر  قم

این کتاب حاصل تلاش حجج السلام دکتر مجتبی مصباح، محمود فتحعلی و دکترحسن یوسفیان است. این کتاب زیر نظر آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تالیف شده و محصول 60 سال مطالعه وی محسوب می شود.
در بخش نخست این اثر، مفاهیم تعلیم و تربیت و فلسفه آن و هم چنین تعلیم و تربیت اسلامی و فلسفه آن بررسی شده اند. در بخش دوم به مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، الهیاتی، انسان شناختی و ارزش شناختی تعلیم و تربیت اسلامی پرداخته شده است و بخش سوم نیز تبیین اهداف، اصول، ساحت ها، مراحل، عوامل، موانع و روش های تعلیم و تربیت اسلامی را دربر می گیرد.
مقدمه بسیار خوب برای بیان اصطلاحات و بیان پیشنیه فلسفه تعلیم و تربیت، ذکر مبسوط از مبانی هستی شناختی و الهیاتی فلسفی از نکات مورد توجه و ارزنده این کتاب است. بحث مبسوطی درباره اهداف تربیت، بحث درباره ساحت ها، عوامل و موانع تعلیم و تربیت نیز از نکات مفید کتاب فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است، این کتاب نظام مند تدوین شده است.