شیعه شناسی » اعتقادات » توحید »

علم غیب و علم لدنی در قرآن

آیات قرآن در مورد علم غیب را از باب اختصار می‌شود به دو بخش تقسیم‌بندی کرد:

آیات نفی علم غیب برای غیر خدا

گروه اول: آیاتی که دلالت بر انحصار علم به خداوند متعال دارند.[۱] مفاد این آیات علم خدا را انحصاراً از آن خداوند متعال می‌داند.

گروه دوم: آیاتی که در آن پیامبران در مواردی علم غیب را از خود نفی می‌کنند.[۲] این آیات بیشتر دربارۀ پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و پاره‌ای راجع به پیامبران دیگر مانند حضرت نوح(ع) می‌باشد.

گروه سوم:‌آیاتی که در آن خداوند متعال علم غیب را از پیامبران نفی می‌­کند، یک دسته نفی ادراک و یک دسته نفی علم می­ کند.[۳]

گروه چهارم: آیاتی است که بعضی از علوم غیب را در موارد و حوادث خاص، به خداوند اختصاص می‌دهد.[۴] (نقل و اقتباس از مطهری، احمد؛ کاردان، غلام‌رضا، علم پیامبر و امام در قرآن، ص ۱۵ – ۴۹)

‌آیات مثبت علم غیب برای خدا، پیامبران و اولیاء.

آیات مثبت علم غیب را یکی از معاصرین تحت عناوین ذیل جمع‌بندی کرده است که به‌طور خلاصه می‌آوریم:

آیات علم غیب به طور اجمالی (جن/ ۲۶ – ۲۷؛ آل عمران/ ۱۷۹؛ تکویر/ ۲۲؛ واقعه/ ۷۹٫).

آیات تعلیم اسماء (بقره/ ۳۱٫).

آیات شهادت بر اعمال (زخرف/ ۱۹؛ کهف/ ۵۱؛ فتح/ ۸؛ نساء/ ۴۱؛ احزاب/ ۴۵؛ مزمل/ ۱۵؛ بقره/ ۱۴۳؛ توبه/ ۹۴ و ۱۰۵؛ نحل/ ۸۴ و ۸۹؛ حج/ ۷۸؛ قصص/ ۷۵؛ نساء/ ۴۱).

آیات امامت باطنی عصمت (بقره/ ۱۲۴؛ انبیاء/ ۷۳؛ سجده/ ۲۴؛ اسراء/ ۷۱).

آیات علم مکتوب به اشیا (انعام/ ۷۵؛ بقره/ ۲۶۰؛ یوسف/ ۶، ۲۱، ۲۱، ۳۷ و ۱۰۰ – ۱۰۱؛ کهف/ ۷۸ و ۸۲؛ اسراء/۱؛ نجم/ ۱۳ و ۱۸؛ تکویر/ ۲۳).

ایات تأویل اشیا (آل عمران/ ۷؛ اسراء/ ۳۵؛ یونس/ ۳۹).

آیات شب قدر (قدر/ ۱؛ دخان/ ۳۵).

آیات تعلیم زبان پرندگان دربارۀ حضرت سلیمان ( سباء/ ۱۲ – ۱۳؛ انبیاء/ ۸۰ – ۸۱؛ ص ۳۶؛ نحل/ ۱۹، ۲۵ و ۳۸).

آیات روشنگری قرآن و تورات (علم الکتاب) (انعام/ ۳۸، ۵۹ و ۱۵۴؛ رعد/ ۴۳؛ نحل/ ۸۹؛ فاطر/ ۳۲؛ اعراف/ ۱۴۵؛ یونس/ ۶۱؛ هود/ ۶؛ نمل/ ۷۵؛ سباء/ ۳).

آیات علم غیب به موارد جزئی (بقره/ ۲۳ – ۲۴؛ اسراء/ ۸۸؛ روم/ ۱ – ۶؛ مائده/ ۶۸؛ حجر/ ۹۴ – ۹۶؛ توبه/۸۳، ۴۲ و ۹۵؛ فتح/ ۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۹ – ۲۰ و ۲۷؛ قمر/ ۴۴ – ۴۵؛ قصص ۸۵؛ لهب/ ۱ – ۵؛ قلم/ ۱۰ – ۱۶٫[۵]

پی نوشت ها:

[۱] . انعام/ ۵۹؛ کهف/ ۲۶؛ مائده/ ۱۱۶؛ ملک/ ۲۶؛ هود/ ۴۹؛ احقاف/ ۲۳؛ نمل/ ۶۵٫

[۲] . انعام/ ۵۰؛ هود/ ۳۱؛ انبیاء/ ۱۱۱؛ اعراف/ ۱۸۸؛ هود/ ۴۷؛ ص/ ۶۹؛ شعراء/ ۱۱۲؛ احقاف/ ۹؛ مائده/ ۱۰۹٫

[۳] . مطففین/ ۱۸ – ۱۹؛ توبه/ ۱۰۱؛ هود/ ۴۶؛ اسراء/ ۳۶ و ۸۵٫

[۴] . اعراف/ ۱۸۷؛ احزاب/ ۶۳؛ فصلت/ ۴۷؛ زخرف/ ۸۵؛ لقمان/ ۳۴؛ مدثر/ ۳۱؛ رعد/‌۸؛ آل‌عمران/۷؛ مائده/ ۹۹٫

[۵] . ر.ک: مطهری، احمد، پیشین، ص ۷۰).

منبع: فصلنامه حضور، حصین صالحی مالستانی، شماره ۸۸، ص ۴۰-۷۰