شیعه شناسی » تاریخ و جغرافیای شیعه » شیعه در گذر تاریخ »

علماى شیعه خاستگاه اندیشه و عمل (۵)

این گونه افراد در واقع، جزو عالمان شیعه محسوب نمى شوند، ولى با همنوایى ظاهرى با عالمان، ضربه هاى سختى در ابعاد گوناگون متوجه ایران و اسلام کرده اند، اما کمتر مورد توجه مردم بوده اند. گروهى از محققان هر گونه دخالت مصالح اشخاص و اختلاف اغراض نفسانیه در اختلاف آراء علما را نفى کرده اند.[۱] اما مى توان گفت: مجتهد به حکم عدم عصمت، ممکن است گرایش ها و خواست هاى نفسانى اش را در نگرش به موضوع دخالت دهد.[۲] نمى توان انکار کرد که در طول تاریخ، گاهى مفتیان، عالمان و فقیهان از سلطان و یا خلیفه وقت پیروى مى کردند، هر چند به ندرت چنین امرى اتفاق مى افتاد.[۳]

«ما نمى گوییم منافع روى وجدان انسان (و استنباط مجتهد) اثر نمى گذارد، ولى تمام عناصر وجدان را منافع نمى سازد.»[۴]

ل. توطئه ها و اختلاف افکنى ها: برخى از محققان در تبیین علت اختلاف آراء عالمان با یکدیگر ـ صرف نظر از موارد پیش گفته ـ عوامل دیگرى را ذکر کرده اند. پس از هجوم استعمار به کشور هاى جهان سوم و همچنین ایران، استعمارگران و عوامل آن ها و کسانى که منافعشان در گرو اختلاف بین فقیهان و اندیشمندان دینى از یک سو، و فقیهان و سایر گروه هاى اجتماعى از سوى دیگر بود، به صحنه سازى و ایجاد اختلاف بین عالمان پرداختند.

«تشتت آراء، اختلاف هاى جدى و گاه چند دستگى هاى اساسى در جناح هاى همسو … (ى مذهبى در انقلاب مشروطه، ناشى ) از عواملى چند (بود) … مانند … برخى توطئه چینى ها و نفوذ هاى مشکوک در جناح هاى مختلف، تشنج آفرینى ها و موج هاى کاذب روشن فکرانه و جنجال هاى مختلف اجتماعى و سیاسى که البته ممکن است در طبیعت هر انقلاب مردمى و سراسرى یافت شود.»[۵]

تاریخ انقلاب مشروطه نمونه اى است از دخالت عده اى که پیروزى انقلاب مشروطه را به ضرر خود مى دانستند. دست هایى آمدند[۶] و بین تمام مردم ایران اختلاف ایجاد کردند؛ نه تنها مردم ایران را به دو طبقه طرفدار مشروطه و مخالف مشروطه تقسیم کردند، بلکه بین عالمان بزرگ نجف هم اختلاف ایجاد کردند: یک دسته طرفدار مشروطیت و یک عده مخالف مشروطه؛ حتى اهل منبر هم دچار اختلاف شدند. گروهى در منبر، به طرفدارى از مشروطه سخن مى گفتند و برخى به مخالفت با مشروطه مردم را تحریک مى نمودند.

«این نقشه اى بود، که نقشه هم تأثیر کرد و نگذاشت که مشروطه به آن طورى که علماى بزرگ طرحش را ریخته بودند، عمل بشود.»[۷]

نتیجه گیرى

عالمان و مجتهدان همانند همه دانشوران در یک بستر طبیعى (نظام علت و معلولى و در عالم اسباب) به دنیا مى آیند و در جامعه انسانى تربیت مى شوند. نه شرایط رشد و تربیت آن ها با دیگران تفاوت دارد و نه در بدن و جسم آن ها استثنایى وجود دارد. هر کسى مى تواند شرایط و طبیعت را مطابق میل و خواسته خود ـ با شرایطى ـ تغییر دهد، به خودسازى بپردازد، و در صورت ضرورت، امیال و منافع مادى را از بین ببرد و در آراء و نظرات خود دخالت ندهد. اما انسان تا وقتى که بتواند دست به تغییر و تحول بزند. بسیارى از ابعاد شخصیت او شکل گرفته است.

فقیهان و عالمان نیز از این فرایند استثنا نیستند. بسیارى از اعمال و رفتار و همچنین آراء و نظرات تحت تأثیر عوامل ناخود آگاهى هستند، که اصلاً ارتباطى با منافع مادى و شخصى انسان ندارند.

از سوى دیگر، چالش ها در نوع خود، فرصت ها هستند. مسافرت ها، رویارویى با اندیشمندان معاصر و مطالعه تاریخ، افق هاى جدیدى براى هر اندیشمند ـ و از جمله عالمان و فقیهان ـ مى گشایند که با فرض عدم وجود آن ها براى دیگرى، اختلاف نظر و آراء قابل توجه خواهد بود. با این وجود، تأثیر این عوامل هیچ گاه منجر به نسبى بودن ارزش استنباط فقیهان و نبودن ملاکى براى تشخیص استنباط صحیح از غلط نمى گردد. عدم مخالفت با اصول ثابت دین اسلام، معیار صحت و سقم هر نظریه اى است.

عباس ایزدى فر

پى نوشتها:

[۱]. سید محمد تقى آیت اللهى ، پیشین، ص ۱۳۷٫

[۲]. عباس ایزد پناه، پیشین، ص ۷۸٫

[۳]. محمد واعظ زاده خراسانى، پیشین، ص ۱۹٫

[۴].مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص ۱۶۵٫

[۵]. موسى نجفى، اندیشه دینى و سکولاریسم در حوزه معرفت سیاسى و غرب شناسى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، ۱۳۷۵، ص ۱۱۴ ـ ۱۱۳٫

[۶]. امام خمینى، پیشین، ج۱۸، ص ۱۳۵٫

[۷]. همان، ص ۱۳۶٫

منبع: فصلنامه تخصصى شیعه شناسى، سال دوم، ش ۷، ص۹۷-۱۲۰٫