شیعه شناسی » اعتقادات » عدل الهی »

علت عدم طرح بحث عدل در میان حکماء اسلامى

حکماى اسلامى بر خلاف متکلمین در الهیات بابى تحت عنوان ” عدل ” باز نکرده اند. عقاید حکما را در باره این مسأله از لابلاى سایر مباحث باید بدست آورد. تاکنون در میان آثار حکما رساله یا مقاله یا فصلى که مستقیما مسأله عدل الهى را طرح کرده باشند و به سبک حکیمانه در این موضوع بحث کرده باشند پیدا نشده. ابن الندیم در الفهرست مى نویسد: یعقوب بن اسحاق کندى رساله اى در عدل الهى نوشته است.

ولى معلوم نیست این رساله اکنون موجود است یا نه؟ و نیز معلوم نیست که آن را به سبک حکیمانه نوشته است یا به شیوه متکلمانه. برخى از حکما مانند خواجه نصیر الدین طوسى در نوشته هاى خود به سبک متکلمان وارد و خارج شده اند، اما اگر آراء حکمى آنها را ملاک قرار دهیم باید بگوئیم غرضشان بیان اقناعى و خطابى بوده و نه برهانى.

یعقوب بن اسحاق کندى که ابن الندیم، کتابى از او یاد مى کند، اقدم حکماى اسلامى است و چون از نژاد عرب است به فیلسوف العرب معروف است. بعید است که الکندى به شیوه متکلمان بحث کرده باشد، على القاعده به شیوه حکما وارد و خارج شده است.

و نیز گفته شده شیخ فلاسفه اسلام، ابوعلى سینا رساله کوچکى در این موضوع نوشته است و این رساله در پاسخ سؤالى بوده است که از آن حکیم در این مسأله شده است، ولى این موضوع نیز نیاز به تحقیق دارد.

على رغم کوتاهى حکما در طرح این مسأله، متکلمان به علل خاص مذهبى و تاریخی، بحث در عدل الهى را سرلوحه مباحث خود قرار داده اند. بحث عدل در کلام آنچنان اصالت یافته که گروهها با این اصل مشخص شدند.

منبع :عدل الهى مقدمه ص ۲۴-۲۳ و ۶۰-۵۹