خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

عذرخواهی از همسر

خاطره همسر شهید اسماعیل دقایقی:

یک بار، سر یک مسئله ای با هم به توافق نرسیدیم، هر کدام روی حرف خودمان ایستادیم. او عصبانی شد، اخم کرد و لحن مختصر تندی به خودش گرفت و از خانه بیرون رفت. شب که برگشت، همان طور با روحیه باز و لبخند آمد و به من گفت: «بابت امروز صبح معذرت می خواهم.»

می گفت: «نباید گذاشت اختلاف خانوادگی بیشتر از یک روز ادامه پیدا کند.»

منبع: نیمه پنهان ماه؛ شهید دقایقی؛ ج۴، ص۳۷