طولانى بودن برزخ و عدالت

چرا برزخ براي افرادي كه در زمان قبل از ما مي زيسته اند بايد طولاني تر و براي كساني كه بعد از ما مي ميرند كوتاهتر است. آيا اين با عدل خدايي تناسب دارد؟

پاسخ:

اولا بايد توجه داشت كه ذهن ما به پديده هاي هستي از دريچه زمان و مكان مي نگرد و چيزي كه داراي زمان و مكان نباشد را درك نمي كند. اما عالم برزخ و نظام حاكم بر آن از زمان و مكان و حركت تهي است. بنابراين اوضاع حاكم بر آن را نمي توان با ذهن محدود انساني درك كرد.

اگر اين سوال پيش مي آيد كه عالم برزخ براي بعضي طولاني يا كوتاه است بدين خاطر است كه ما با ذهن خويش به آن نگاه مي نگريم و آن را همچون دنيا داراي «زمان» تصور مي كنيم. در صورتي كه در جهان برزخ زمان و مكان وجود ندارد دليل بر اينكه عالم برزخ بدون زمان و مكان است اين است كه در صورت وجود زمان و مكان در عالم برزخ، عالم برزخ همان عالم دنياست نه دنياي جديد. (ر.ك: معاد يا بازگشت به سوي خدا، ج2، ص123، نوشته محمد شجاعي، شركت سهامي انتشار)

ثانيا عالم برزخ جهاني است كه بهشت و جهنم در آن واقع شده است پس انسان در گذشته اي كه در سايه رحمت خاصه خدا آرميده است در بهشت برزخي جاي گرفته و هرچه اين سكونت طولاني تر گردد براي او لذت آفرين تر است. انسان گنهكار نيز براي تصفيه روح خويش و پا گذاردن به بهشت برزخي مي بايست ابتدا در جهنم برزخي وارد گردد. چنين روحي بسته به نوع و مقدار آلودگي خويش مدتي را در اين جهنم سپري مي كند و آنگاه كه پاك شد به بهشت قدم مي نهد. پس طولاني شدن مدت سكونت روح در جهنم برزخي بسته به شدت گناهان و آلودگي او است.

بنابراين برزخ افراد پيش از ما يا بعد از ما با توجه به اعمال و افكار روح آنها رقم مي خورد. برخي از آنها كه بسيار پاك و زيبايند، مثل شهدا، يكسره به بهشت پاي مي نهند و از زيبائي هاي بهشت بهره مند مي برند و برخي هم مدتي را در جهنم سپري كرده و بعد به بهشت مي روند و برخي نيز براي هميشه در جهنم باقي مي مانند همچون سران كفر و الحاد.

منبع:  نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها