تبيين ضرورت برپايى حكومت عدل جهانى از راه فطرت

ضرورت برپايى حكومت عدل جهانى از راه فطرت چگونه قابل تبيين است؟

پاسخ:

ايمان به حتميّت ظهور منجى عالم در فكر عموم انسان‏ها وجود دارد، منشأ اين فكر يك رشته اصول قوى ومتين است كه از سرشت وفطرت اصيل انسانى سرچشمه گرفته است؛ زيرا بشر فطرتاً طالب رسيدن به كمال در تمام زمينه‏هاى مربوط به خود است واو مى‏داند كه اين كمال، تنها در سايه حكومت عدل توحيدى تحقق مى‏يابد.

شهيد صدر؛ مى‏ فرمايد: “اعتقاد به مهدى (ع) تنها نشانه يك باور اسلامى با رنگ خاص دينى نيست، بلكه افزون بر آن، عنوانى است بر خواسته‏ ها وآرزوهاى همه انسان‏ها با كيش‏ها ومذاهب گوناگون، ونيز بازده الهام فطرى مردم است كه با همه اختلاف‏هايشان در عقيده ومذهب دريافته ‏اند كه براى انسانيّت در روى زمين، روز موعودى خواهد بود كه با فرارسيدن آن، هدف نهايى ومقصد بزرگ رسالت‏هاى آسمانى تحقق مى ‏يابد…”… بحث حول المهدى (ع)، ص 7و8.

برهان فطرت را با بيان‏هاى مختلف مى‏توان تبيين نمود:

بيان اول

الف. انسان در درون خود ميل به‏ حكومت عدل جهانى توحيدى را احساس مى‏ كند.

ب. اين حكومت بايد موجود شود؛ زيرا ميل وكشش درونى از امور ذات‏ الاضافه است كه بدون مضاف اليه امكان‏ پذير نيست.

ج. مصداق كامل آن حكومت حضرت مهدى (ع) است.

نتيجه: حكومت عدل جهانى ضرورت دارد.

بيان دوم

الف. انسان با قطع اميد از وضعيت موجود جهان احساس نوعى اميد به حكومتى برتر دارد.

ب. وجود چنين اميدى دليل بر تحقق آن در عالم خواهد بود.

نتيجه: حكومت عدل جهانى ضرورت دارد.

بيان سوم

الف. انسان فطرتاً از ظلم متنفّر است.

ب. انسان آنچه را كه از او متنفّر است طبيعتاً نابودى آن را خوش دارد.

ج. بشر، خود به تنهايى قادر بر اين عمل نيست.

نتيجه: برپايى حكومتى كه در آن اثرى از ظلم نباشد ضرورت دارد.