ضرب سکه به نام امام رضا علیه السّلام(6 ماه رمضان)

6 ماه رمضان- ضرب سکه به نام امام رضا علیه السّلام
در این روز در سال 201 هـ ق سکه طلا به نام مبارک حضرت رضا علیه السّلام زدند.بنابر قولی این روز روز ولایت عهدی اجباری آن حضرت بوده است
(تتمة المنتهی: ص 278. مستدرک سفینة البحار: ج 4، ص 195) ،
و مردم با آن حضرت به ولایت عهدی بیعت نمودند.
(مسار الشیعة: ص 6. نفائح العلام: ص 115)