شهادت محمد بن ابى بكر(رحمة الله)14 صفر

محمد بن ابى بكر بن ابى قحافه از خواص اميرالمؤمنين(عليه السلام) و به منزله فرزند آن حضرت بود زيرا مادرش اسماء بنت عميس است كه اول زوجه جعفربن ابى طالب ، بعد زوجه ابى بكر شد و محمد را در سفر حجة الوداع سال 10 هجرى قمرى به دنيا آورد.

بعد از ابوبكر حضرت على(عليه السلام) اسماء را تزويج نمود، كه از او يحيى به دنيا آمد، و محمد نيز در كنار آن حضرت تربيت يافت.

او مردى شجاع، مهربان و با فضيلت بود، تا جائى كه على(عليه السلام) درباره او مى فرمايد: محمد فرزند من است از صلب ابوبكر.

حضرت على(عليه السلام) در سال 31 هجرى قمرى محمد بن ابى بكر را حاكم مصر نمود. در زمان حكومت وى، معاوية بن خديج به خونخواهى عثمان برخواسته بود، و عده اى نيز به او پيوستند. همين امر موجب شورش در مصر شد. خبر تشنج مصر به امام(عليه السلام) رسيد، حضرت تصميم گرفت كه مالك اشتر را به مصر بفرستد. معاويه چون از اين امر مطلع شد، به دهقان عَريش پيغام داد كه اگر به مالك زهر بخوراند خراج بيست سال را از او نخواهد گرفت، دهقان چون مى دانست مالك عسل را بسيار دوست دارد مقدارى عسل مسموم براى او آورد، مالك ميل نمود و به شهادت رسيد. بعد از شهادت مالك محمد بن ابى بكر دوباره حاكم مصر شد. وقتى اين خبر به گوش معاويه رسيد، عمرو بن عاص را در سال 38 هجرى قمرى با لشكرى به جنگ با محمد بن ابى بكر به مصر روانه كرد. در بين راه معاوية بن خديج به او پيوست .

محمد در جنگ مغلوب شد و به خرابه اى گريخت. معاوية بن خديج او را گرفته و سر از تنش جدا نمود، و بدنش را در شكم حيوانى قرار داد و سوزاند. محمد در آن زمان 28 ساله بود.

منبع : حوادث الايام، صفحه 65