شب چهاردهم ماه مبارک رمضان

در این شب، چهار رکعت نماز مى خواند (هر دو رکعت به یک سلام)، به صورتى که در شب سیزدهم گذشت.(۱)

۱. همان مدرک، صفحه ۱۷۹.