شب سیزدهم ماه

این شب، نخستین شب از لیالى بیض (یعنى شب هاى روشن) است که انجام سه عمل در آن وارد شده است:
۱ـ غسل.(۱)
۲ـ چهار رکعت نماز (هر دو رکعت به یک سلام) که در هر رکعت یک مرتبه حمد و ۲۵ مرتبه سوره توحید را بخواند.(۲)
۳ـ دو رکعت نماز که در شب سیزدهم ماه رجب و شعبان نیز خوانده مى شود؛ در هر رکعت، بعد از سوره حمد سوره هاى یس، ملک، و توحید را بخواند.(۳)
۴ـ خواندن دعاى «مجیر» در شب هاى سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم

۱. زاد المعاد، صفحه ۱۴۲.
۲. مصباح کفعمى، صفحه ۵۶۳.
۳. زاد المعاد، صفحه ۱۷۸.