شبهات پیرامون عدل الهى

شبهات پیرامون عدل الهى

پرسشهاى زیادى در این زمینه مطرح مى باشد: اولین پرسشى که در این زمینه هست این است که چرا در جهان، تبعیض و تفاوت وجود دارد؟ چرا یکى سفید است و دیگرى سیاه، یکى زشت است و دیگرى زیبا، یکى سالم است و دیگرى علیل؟ بلکه چرا یکى انسان است و دیگرى گوسفند یا کرم خاکی؟ یکى جماد است و دیگرى نبات؟ یکى شیطان است و دیگرى فرشته؟ چرا همه مانند هم نیستند؟ چرا همه سفید و یا همه سیاه نیستند؟ چرا همه زیبا و یا همه زشت نیستند؟ و اگر بنا است تفاوتى در کار باشد چرا آنکه سفید است سیاه نشد و آنکه سیاه است سفید نشد؟ چرا آنکه زشت است زیبا نشد و آنکه زیبا است زشت نشد؟
پرسش دیگر در مورد فناها و نیستیها است: چرا اشیاء، موجود مى شوند و سپس معدوم مى گردند؟ چرا مرگ، مقرر شده است؟ چرا انسان به دنیا مى آید و پس از آنکه لذت حیات را چشید و آرزوى جاوید ماندن در او زنده شد به دیار نیستى فرستاده مى شود؟ نقص ها و کاستى ها براى چیست؟ علت وجود آفات و بلاها چیست؟ بر اصل عنایت الهى و هدفدارى در خلقت ایراد وارد است؟ مسئله خیر و شر یا دوگانگى در هستى؟
منبع :عدل الهى ص ۷۳