سپردن سر مبارک امام حسين(عليه السلام) به خولى 10محرم

عمر بن سعد پس از شهادت امام حسين(عليه السلام)، سر مبارک آن حضرت را به خولى سپرد و سرهاى ديگر را تميز کرد و به همراه شمر بن ذى الجوشن و قيس بن اشعث و عمرو بن الحجاج در روز عاشورا نزد ابن زياد فرستاد.

عمر بن سعد بقيه روز دهم و شب يازدهم و روز يازدهم تا وقت زوال در کربلاء ماند و بر کشتگان خويش نماز خواند و همگى را دفن کرد.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، ص  38.