سيره و روش حضرت مهدى (عج) در قضاوت    

از امام صادق(علیه السلام) روايت شده که فرمود: « پس از ظهور» خداوند بادى را مي فرستد که در هر سرزمينى ندا دهد: اين مهدي(علیه السلام) است. به قضاوت داوود و سليمان حکم مى کند و براى آن در خواست بينّه نمى کند.« در حديث ديگرى به جاى باد« منادي» آمده است»[1]

ابوجارود از امام باقر (عليه السلام) روايت کرده فرمود: « حضرت مهدي (عليه السلام) به سيره و روش سليمان بن داوود عمل مى کند.»[2]

امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: « گويا پرنده سفيدى را بالاى حجر الاسود مي بينم که زير آن مردى قيام مى کند که در ميان مردم به حکم آل داوود و سليمان حکم مى کند و از کسى بيّنه در خواست نمى کند.»[3]

امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: « هنگامى که قائم آل محمد (عليه السلام) ظهور مى کند، در ميان مردم به حکم داوود حکم مى کند و نيازى به بينه ندارد. خداوند به او الهام مى کند، پس به علمش حکم مى کند و هر قومى را به آنچه مخفي کرده اند خبر مى دهد.»[4]

امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: « حضرت مهدى (عليه السلام) به تقوا فرمان مى دهد و به هدايت عمل مى کند و در حکم کردن و قضاوت از گرفتن رشوه ممانعت مى نمايد.»[5]

پی نوشتها:

[1] . بحار الانوار 52 /369 حديث 155، 52 /286 حديث 19 و 20.

[2] . بحار الانوار 52 /390 حديث 212.

[3] . بحار الانوار 52 / 336 حديث 74

[4] . بحارالانوار 52 / 339 حديث 86 – ص 320 حديث 25 (نظير آن از امام حسن عسکري(علیه السلام) ).

[5] . بحار الانوار 52 / 269 حديث 158