سيره صحابه در مورد عزادارى امام حسين (ع)

 پاسخ به شبهات عزادارى براى امام حسين (علیه السلام) (2)

سيد محمد حسينى قزوينى

آقاى هدايتى:

سيره صحابه در مورد عزادارى امام حسين (علیه السلام) را براى ما توضيح دهيد.

استاد حسينى قزوينى:

در رابطه با سيره صحابه، همين اندازه که أم سلمه که هم همسر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است و هم صحابيه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است، بعد از اينکه اين تربت را آقا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به أم سلمه داد، آن را در شيشه اى گذاشته بود و منتظر بود که اين قضيه چه خواهد شد، تا اينکه يک روزى ديد همين تربت، داخل اين شيشه، مبدل به خون شد و متوجه شد بر اينکه آقا امام حسين (علیه السلام) به شهادت رسيده است و در روايات متعدد آمده که مردم مدينه، مهاجرين و أنصار، در مصائب آقا امام حسين (علیه السلام) آنچنان گريه و عزادارى کردند که بعد از رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) همچنين قضيه اى را مدينه به خودش نديده بود.

آقاى هدايتى:

ما نمونه هاى متعدد و فراوانى در تاريخ داريم که أهل سنت عزادارى هاى مفصلى داشته اند براى علماء خودشان که از دار دنيا رفته اند. الآن وهابيت و سلفى ها مى گويند که عزادارى بدعت است. أخيرا يکى از ائمه جمعه در زاهدان همين حرف را در خطبه تکرار کرد. لطفا اين نمونه ها را براى ما بيان کنيد.

استاد حسينى قزوينى:

هست که علماء و بزرگان أهل سنت يا عمده أهل سنت، غير از وهابيت، در طول تاريخ براى امام حسين (علیه السلام) عزادارى کرده اند. شايد اين را بينندگان عزيز ما يا نشنيده اند يا کم شنيده اند که آقاى إبن کثير دمشقى سلفى که وهابيت بر سر او قسم مى خورند، ايشان در کتاب البداية‌ و النهاية، ج۱۳، ص۲۰۷، در حوادث سال ۶۵۴ هجرى قمرى مى گويد:

روز عاشوراء بود، سبط إبن جوزى که از علماء بزرگ أهل سنت و از محبين أهل بيت (علیه السلام) بوده (نوه إبن جوزى صاحب المنتظم)، از ايشان خواستند که در روز عاشوراء برود بالاى منبر و در رابطه با امام حسين (علیه السلام) براى مردم سخن بگويد، آقاى إبن جوزى رفت بالاى منبر و پس از يک سکوت طولانى دستمال خويش را بر صورت نهاد و گريه شديدى سر داد و در حاليکه مى گريست اين شعر را مى خواند:ويل لمن شفعاؤه خصماؤه و الصور فى نشر الخلائق ينفخ لا بد عن ترد القيامة فاطم و قميصها بدم الحسين ملطخ

واى بر حال کسانى که شفيعشان دشمنشان باشد، يعنى آنهايى که اميد شفاعت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) را داشتند، بخاطر شهادت فرزندش، همان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) که بايد شفيع آنها باشد،‌ خصيم آنها خواهد بود. در قيامت، فاطمه زهراء (س) وارد محشر خواهد شد، در حاليکه پيراهن به خون آغشته حسين (علیه السلام) را در بر دارد.البداية‌ و النهاية،ج۱۳، ص۲۲۷٫

حالا اگر آقايان إبن جوزى را هم بدعت گذار مى دانند، ما کارى نداريم؛ و خود جد ايشان آقاى إبن جوزى مشهور در کتاب المنتظم، ج۴، ص۲۰۸ در حوادث ۳۵۲ هجرى و مشابه اين را آقاى ذهبى در تاريخ الإسلام دارد که خود إبن جوزى مى گويد:در بغداد، مردم شيعه و سنى در ايام عزادارى امام حسين (علیه السلام) دکان ها را مى بستند، پارچه هاى سياه آويزان مى کردند، به خيابان ها مى ريختند، به سر و صورت مى زدند و به برپائى مراسم سوگوارى آقا امام حسين (علیه السلام) مى پرداختند.

فى اليوم العاشر من المحرم أغلقت الأسواق ببغداد، عطل البيع … و نصبت القباب فى الأسواق، علقت عليها المسموح، و خرجت النساء منتشرات الشعور يلطمن فى الأسواق و أقيمت النائحة على الحسين عليه السلام… .المنتظم، ج۴، ص۲۰۸٫

اين در رابطه با عزادارى بزرگان أهل سنت و مردم براى آقا امام حسين (علیه السلام).

اما عزادارى أهل سنت براى بزرگانشان:شما ببينيد آقاى ذهبى از استوانه هاى علمى أهل سنت است و من گمان نمى کنم که شما يک سنى در زير آسمان پيدا کنيد که نسبت به نظريه ذهبى إعتراضى داشته باشد؛ ايشان در کتاب سير أعلام النبلاء، ج۱۵، ص۴۸۰ مى گويد:آقاى عبدالمؤمن بن خلف از فقهاى أهل سنت، وقتى که از دنيا رفت، مردم او را تشييع جنازه کردند و عزادارى مفصلى براى او کردند.همچنين در ج۱۸، ص۴۶۸ در رابطه با آقاى جوينى امام الحرمين، متوفاي۴۷۸ مى گويد:اول او را در منزلش به خاک سپردند، بعد او را به کربلاء معلى انتقال دادند و در ماتم او منبرها را شکستند، بازارها را تعطيل کردند، مرثيه هاى فراوانى در مصيبتش خواندند. ايشان ۴۰۰ شاگرد و طلبه داشت، در عزاى او قلم و قلمدان ها را شکستند، يک سال عزادارى کردند و عمامه هاى خود را به مدت يک سال از سر برداشتند، بدان حدى که کسى جرأت به سر گذاشتن عمامه را نداشت و در طول اين مدت در سطح شهر به نوحه خوانى و مرثيه سرائى پرداختند.سير أعلام النبلاء، ج۱۵، ص۴۸۰ – المنتظم إبن جوزى، ج۹، ص۲۰٫

در رابطه با خود آقاى سبط إبن جوزى متوفاى ۵۹۷ هجرى، خود آقاى ذهبى مى گويد:در درگذشت آقاى إبن جوزى مردم بازارها را تعطيل کردند، جمعيت زيادى در مراسم او حضور يافتند و در عزاى او با وجود شدت گرماى زياد شرکت کردند و سوگوارى کردند.

اين قضايا را خود آقاى ذهبى نقل مى کند. آقاى ذهبى، وقتى عزادارى مردم بغداد را براى امام حسين (علیه السلام) مى نويسد، طعنه مى زند و مى گويد:أللهم ثبت علينا عقولنا.

خداى عقل هاى ما را ثابت نگهدار.

يعنى اينها که براى امام حسين (علیه السلام) عزادارى مى کنند، عقل ندارند؛ ولى وقتى سبط إبن جوزى و جوينى را نقل مى کند، بدون کوچکترين مسئله و طعنه اى از کنار اين مى گذرد.

من عقيده دارم کسانى که عزادارى براى امام حسين (علیه السلام) را بدعت و حرام مى دانند، مى خواهند همان سنت دودمان بنى اميه و شجره ملعونه در قرآن را در جامعه إحياء کنند.

منبع :سايت حضرت ولى عصر (عج)