خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

سفارش به تحمل سختی های دنیا

جابر بن عبداللّه انصاری حکایت کند:
روزی پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر فاطمه زهرا علیها السلام وارد شد و دید آن مخدّره، خود را به وسیله جُل و پلاس شتر پوشانده است و مشغول دستاس کردن می باشد. و همزمان، شیر خواره اش را نیز در دامانش، شیر می نوشد.
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از دیدن سختی زندگی دخترش گریان شد و فرمود: ای دخترم! تلخی های دنیا زودگذر می باشد ولیکن لذّتهای آخرت، پایدار و جاوید است.
فاطمه زهرا علیها السلام اظهار داشت: من خداوند را بر نعمت هایش شکر می گویم و در تمام حالات، حقّ او را پاس می دارم.
در همین لحظه بود که خداوند متعال این آیه شریفه قرآن را بر حضرت رسول نازل فرمود: وَ لَسَوْفَ یُعْطیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی.