خانواده شیعی » ازدواج » همسرداری »

زنان و مردان با هم متفاوت اند

همه ما به اين موضوع آگاهيم كه مردان و زنان از لحاظ جسمى و روحى با هم متفاوت اند، همان گونه كه در خلقت ظاهرى با هم تفاوت دارند، در مسائل روحى و روانى نيز از يكديگر متمايزند. هنگامى كه يك ازدواج صورت مى گيرد و زن و مردى زندگى مشتركى را شروع مى كنند. هريك از آن ها به كلى فراموش مى كنند كه با ديگرى متفاوت اند و اين تفاوت ها هم بسيار است.

زن و مرد گمان مى كنند اگر طرف مقابل دوستش دارد، بايد همان گونه باشد كه او مى خواهد. از اين رو سعى در تغيير طبيعت و فطرت ديگرى مى كند تا او را به دلخواه خويش درآورد اين دليل باعث مى شود تا روابط زناشويى متشنج شود و فرصت گفت وگوى صميمى و دوستانه از بين برود.

در زندگى مشترك مرد و زن بايد بدانند كه همسران خود را همان گونه كه هستند، بپذيرند.

زنان با مردان تفاوت هاى اساسى دارند. اين تفاوت ها را بشناسند و به آن ها احترام بگذارند.

يكى از بزرگ ترين تفاوت هاى ميان زن و مرد اين است كه هركدام از آن ها چگونه با فشارهاى روحى كنار مى آيند و در برخورد با مشكلات چگونه عمل مى كنند و به چه نحوى عكس العمل نشان مى دهند.

در اين گونه مواقع، مردها به شدت در خود فرومى روند و گوشه گير مى شوند. در صورتى كه زن ها با هيجانى فزاينده غرق در مسأله مى شوند و خود را گرفتار مى كنند.

زمانى كه مشكل پافشارى بر مرد وارد مى شود، او بسيار ساكت مى شود و درخود فرومى رود تا بتواند راه حلى پيداكند. اما برعكس زن از طريق صحبت كردن درباره جزئيات مشكلش به آرامش مى رسد.

هنگامى كه مشكلى براى زنى پيش مى آيد، او تنها به يك شنونده نياز دارد كه بدون داورى و بدون ارائه راه حل، با دلسوزى به احساسات و گفته هايش گوش كند.

اگر همسر شما از موضوعى ناراحت و كلافه است. به گرمى به سخنان او گوش دهيد و اصلاً سعى نكنيد كه مشكل گشايى كنيد و يا مسأله او را كوچك و بى اهميت جلوه دهيد. بلكه فقط با دلسوزى و تأييد، حرف هايش را بشنويد. اين موقع است كه زن احساس حمايت مى كند و خشنود و راضى مى شود.

صحبت كردن «نياز» يك زن است و مرد هنگامى در روابط خود با همسرش موفق است كه به اين «نياز» احترام بگذارد.

پس بايد به اين موضوع توجهى عميق و اساسى داشته باشيم كه زمانى زن احساس مى كند از سوى همسر خود مورد احترام و پذيرش قرار گرفته است كه شوهرش شنونده اى خوب براى سخنان و احساسات او باشد.

يك مرد موفق به احوال همسرش اهميت مى دهد، وقتى به منزل مى آيد حال او را مى پرسد و از او سؤال مى كند كه روزش را چگونه گذرانده است، هنگامى كه مى بيند او ناراحت است با علاقه و دلسوزى مى خواهد تا برايش حرف بزند، به او نگاه مى كند و نشان مى دهد كه به سخنانش توجه دارد. به كتاب هايى كه مى خواند و مطالبى كه بازگو مى كند، توجه و علاقه نشان مى دهد. با صبورى به حرف هايش گوش مى كند، مرتب به ساعت نگاه نمى كند يا روزنامه ورق نمى زند و كلامش را قطع نمى كند.

اين گونه است كه زن احساس اعتماد و امنيت مى كند و از عشق همسرش مطمئن مى گردد ، حس مى كند كه مورداحترام قرارگرفته است. زمانى كه زن احساس احترام مى كند، برايش آسان تر است كه از مرد آن طور كه در خورش باشد، قدردانى كند. موضوع ديگرى كه در زندگى زن و مرد متفاوت است مسأله چرخه طبيعى احساسات زن است. زنان همچون امواج دريا متلاطم و متغيرند. زمانى سرشار از عشق و گاهى غمگين هستند.

با شناخت اين بعد از وجود زن، راحت تر مى توان با احساساتش كنار آمد و او را درك كرد. انتظار اشتباهى است كه از يك زن توقع داشته باشيم هميشه سرحال و خوشحال باشد. چرا كه به روال طبيعى، او داراى فرود و فراز احساس است و نمى تواند به طور ثابت يك رفتار هميشه ديد ارائه دهد.

با پذيرش اين موضوع مى توان به يك زن كمك كرد تا با آرامش، روند فطرى چرخه احساسات خود را طى كند و به سلامت روحى و روانى دست يابد. شنونده بودن و توجه به سخنان و عواطف زن، تأثير شگرفى در گذراندن آرام اين مراحل دارد.

منبع:پايگاه راسخون