خانواده شیعی » ازدواج » همسرداری »

زنان احساس گرا، مردان قدرت مدار

 تحقيقات علمي نشان مي دهد كه 75% عمر هر كدام از ما صرف ارتباط با ديگران مي شود. ولي فقط 10% انسان هاي كره زمين مي دانند چگونه ارتباط برقرار كنند و 90% ما بلد نيستيم و چون ارتباطهايمان مناسب نيست در خانواده، در دانشگاه، در محل كار و… دائم دچار مشكل هستيم و دائم از هم گله داريم. زماني که وارد زندگي مشترك مي شويم، به هم لطمه مي زنيم و بعد هم مي گوييم ما به درد هم نمي خوريم. چرا ما براي شناخت يكديگر سرمايه گذاري نمي كنيم؟

خودمان را به شناخت يكديگر ملزم کنيم . هر چه اطلاعاتمان از يكديگر بيشتر باشد به يكديگر بهره مي رسانيم در غير اين صورت به هم لطمه مي زنيم .

طبق يك تحقيق در فرانسه در مورد مذكر يا مؤنث بودن كامپيوتر نتايج زير به دست آمد: خانمها گفتند: كامپيوتر مذكر است چون:

1- وقتي بهش عادت مي كنيم خيال مي كنيم ديگر بدون آن از پس هيچ كاري برنمي آييم.

2- داده هايش خيلي زياد است ولي هوشمند نيست.

3- قرار است مشكلات را حل كند ولي در اكثر مواقع مشكل اساسي خودش است.

4- وقتي پايبندش مي شوي تازه مي فهمي اگه صبر كرده بودي بهترش گيرت مي آمد. آقايان گفتند: كامپيوتر مؤنث است چون:

1- همين كه پايبندش شدي هرچي پول در مياري بايد خرجش كني و لوازم جانبي براش بخري.

2- مؤنث است چون به غير از كسي كه خلقش كرده است هيچ كس از درونش سر در نمي آورد.

3- كوچكترين اشتباهات را در حافظه دراز مدت خودش نگه داشته يک روز به خودت برمي گرداند.

اين مطالب گزيده اي از شناخت افراد از جنس مقابلشان است.

تفاوت زنان و مردان

زن و مرد با هم تفاوتهايي دارند که اگر اين تفاوتها را بشناسيم، و به آنها احترام بگذاريم و آنها را مد نظر قرار بدهيم اتفاقات خوبي مي افتد. ديوارهاي رنجش و سوءظني كه نسبت به هم داريم فرو مي ريزد. سوء تفاهم ها و توقعات بيجا از بين مي رود. به جاي اين که تلاش كنيم هم ديگر را عوض كنيم، بايد تلاش كنيم با هم همكاري كنيم و همسو شويم و زندگي قشنگي را درست كنيم. دوست داشتن مرد و زن متفاوت است. مرد ديگران را مردانه دوست دارد و ابزار اين دوست داشتن هم مردانه است و زن زنانه. آقايان و خانمها در ساختار با هم متفاوتند يعني در ادراك، احساس، انديشه، واكنش و ابراز عشق با هم متفاوتند تفاوتهاي جدي و عميق.

مغز آقايان در آن واحد روي يك كار متمركز ميشود. ولي مغز خانمها مي تواند روي چند كار متمركز شده يعني مي توانند چند كار را با هم انجام دهند.

آقايان در آن واحد مي توانند از يك نيمكره مغزشان استفاده كنند ولي خانمها از هر دو نيمكره استفاده مي كنند. مغز آقايان تخصصيتر از خانمهاست ولي مغز خانمها عموميتر است. و اگر لازم باشد همه بخش هاي آن فعال مي شود. نيمكره راست با ادراك و احساس كار دارد و نيمكره چپ با منطق و تحليل و… . وقتي آقا در آن واحد در يك طرف مغزش است نمي تواند هم خيلي منطقي باشد هم رمانتيك يعني طول مي كشد تا اطلاعات از نيمكره راست به چپ منتقل شود.

رنگها:

در تشخيص رنگها آقايان چشمشان محدودتر از خانمها عمل مي كند. آقايان رنگهاي اصلي را خوب تشخيص مي دهند.( قرمز- آبي- زرد). خانمها غير از اينها شيري- نيلي- ارغواني- سدري و بنفش را خيلي خوب تشخيص مي دهند. بنابراين داروها با رنگهاي خاص تأثير بيشتري در خانمها خواهد داشت.

پوشش:

لباسي كه آقايان مي پوشند بر اساس اين است كه چه شغلي دارند و مي خواهند قدرتشان را با آن نشان دهند. ولي خانمها با توجه به حالات و احساسات درونيشان لباس مي پوشند.

زبان بدن:

ما وقتي صحبت مي كنيم علاوه بر كلامي كه بر زبان گفته مي شود عضلات صورت، ابرو، دست و… نيز حرکاتي انجام مي دهند. خانمها به زبان بدن آشنايي کامل دارند اما آقايان آشنايي ندارند. لذا بهتر است آقايان اگر خواستند به خانمشان دروغ بگويند رو در رو دروغ نگويند چون فرم بدن دروغ آنها را آشکار مي کند. هم چنين اگر آقا بيمار شود خانم سريع مي فهمد ولي آقايان بسيار دير متوجه بيمارشدن خانمشان مي شوند.

شنوايي:

آقايان در شنيدن صداي زير ضعيف تر عمل مي کنند. مثلاً اگر شب هنگام نوزادتان گريه كند آقا واقعاً متوجه نمي شود و خواب است. مي توانيد آقا را صدا كنيد و بگوييد بچه گريه مي كند و مراقب بچه باش.

توجه:

آقايان توجه ديداري دارند و خانمها شنيداري. مثلاً هنگامي كه با يك آقا صحبت مي كنيد اگر نگاهتان كرد حرف شما را مي شنود در غير اين صورت نه. اگر با خانمي صحبت مي كنيد و نگاهتان هم نكند مي شنود. ولي بهتر است هر دو طرف رعايت حال هم ديگر را بكنيم. مثلاً خانمها به آقايان نگاه كنند و آقايان به خانمها توجه كنند. آقايان جزييات را نمي توانند ببينند چون جزئيات با ديد نزديك درك مي شود.

بهتر است خانمها ليست كار آقايان را تهيه كنند و از آن ها كمك بخواهند. جزييات را به آقايان گوشزد كنيد .

حساسيت لمسي خانمها 10 برابر بيشتر از آقايان است . ذائقه آقايان بيشتر روي شوري و تلخي حساس است ولي خانمها نسبت به شيريني حساس هستند و بيشترين مشتري قنادي هاي دنيا خانم ها هستند. آقايان وقتي جايي كار مي كنند مي خواهند با هم رقابت كنند ولي خانمها مي خواهند همكاري كنند. آقايان هدف مدار يا هدف گرا هستند خانمها رابطه مدار يا رابطه گرا. مثلاً خانمها در رستوران هم ديگر را با اسم كوچك صدا مي كنند ولي آقايان به هم لقب مي دهند . خانمها از خريد كردن لذت مي برند. اما آقايان تحمل کمي در اين مورد دارند. بهتر است قبل از رفتن به خريد براي آقا مشخص كنيد كه كجا مي خواهيد برويد؟ چه چيزي مي خواهيد بخريد؟ وبراي چه كسي؟ در اين صورت بهتر است و راغبتر همراه شما مي آيند.

آقايان هدف مدار يا هدف گرا هستند خانمها رابطه مدار يا رابطه گرا.

ابراز احساسات:

آقايان براي اثبات علاقه شان به خانمها حاضرند سه كار داشته باشند، از بلندترين كوه بالا بروند و چيزي براي خانمشان بخرند. ولي خانم ها اينها را نمي خواهند و دوست دارند بهشون ابراز احساسات كنيد. توجه كنيد و او را ببينيد. آقايان به دنبال اثبات قدرت خويش هستند. از توانمنديشان روي مسايل تكنيكي و فني و در مورد دستگاههاي جديد و مهارتهاي فردي صحبت مي كنند. و در قبال پرسش ها پاسخ كوتاه مي دهند.

زماني که خانم ها صحبت مي كنند كه شما گوش بدهيد نه آن که راهکار ارايه دهيد.آنها دوست ندارند جملاتشان قطع شود. خانم ها معمولاً بيان غير صريح دارند.

منبع : پايگاه خانواده مطهر