رهايى حضرت يونس(عليه السلام) از شکم ماهى 9 محرم

حضرت يونس(عليه السلام) سال ها در ميان قومش (در سرزمين نينوا در عراق) به دعوت و تبليغ مشغول بود، ولى هر چه کوشش کرد، ارشادهايش در دل آنها مؤثر نيفتاد، خشمگين شد، آن محل را ترک کرد و به سوى دريا رفت، در آنجا بر کشتى سوار شد، در ميان راه، دريا متلاطم گشت، چيزى نمانده بود که همه اهل کشتى غرق شوند.

نا خداى کشتى گفت: من فکر مى کنم در ميان شما بنده فرارى وجود دارد، که بايد به دريا افکنده شود (و يا گفت: کشتى زياد سنگين است و بايد يک نفر را به قيد قرعه به دريا بيفکنيم) چند بار قرعه کشيدند، و در هر بار به نام يونس درآمد! او فهميد در اين کار سرّى نهفته است و تسليم حوادث شد.

هنگامى که او را به دريا افکندند، نهنگ عظيمى او را در کام خود فرو برد، و خدا او را به صورت اعجازآميزى زنده نگه داشت.

سرانجام او متوجه شد، ترک اولائى انجام داده، به درگاه خدا روى آورد و به تقصير خود اعتراف نمود، خدا نيز دعاى او را استجابت فرمود و از آن تنگنا نجاتش داد.(1)

پي نوشت:
1-تفسير نمونه، ذيل آيه 78 سوره انبياء.