ذات پاک خداوند نا متناهى است

 او وجودى است‏ بى نهايت از هر نظر:از نظر علم و قدرت، حيات ابديت و ازليت و به همين دليل در زمان و مکان نمى گنجد، چرا که زمان و مکان هر چه باشد محدود است، ولى در عين حال همه جا و در هر زمان حضور دارد چرا که فوق زمان و مکان است.

و هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله و هو الحکيم العلى ، او کسى است که در آسمان معبود است و در زمين معبود، و او حکيم و عليم است‏» . (1)

و هو معکم اينما کنتم و الله بما تعملون بصير ، او با شماست هر جا که باشيد و خداوند نسبت ‏به آنچه انجام مى دهيد بيناست‏» . (2)

آرى او به ما از ما نزديکتر است، او در درون جان ماست و او در همه جاست، و در عين حال مکانى ندارد: و نحن اقرب اليه من حبل الوريد ، و ما به او از رگ قلبش نزديکتريم، » ! (3)

هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شى ء عليم ، اوست آغاز و پايان، و پيدا و پنهان و او به هر چيز داناست‏» . (4)

بنابر اين اگر در آياتى از قرآن مى خوانيم: ذو العرش المجيد ، او صاحب عرش و داراى مجد و عظمت است‏» . (5) عرش در اين جا به معناى تخت‏ بلند شاهانه نيست) و نيز اگر در آيه ديگر مى خوانيم:

الرحمن على العرش استوى ، خداوند رحمان بر عرش قرار دارد» .(6)

هرگز به اين معنى نيست که او مکان خاصى دارد، بلکه حاکميت او را بر تمام عالم ماده و جهان ماوراء طبيعت ثابت مى کند.چرا که اگر براى او مکان خاصى قائل شويم او را محدود کرده ‏ايم و صفات مخلوقات را براى او ثابت نموده، و او را مانند ساير اشياء دانسته‏ ايم، در حالى که ليس کمثله شى ء ، هيچ چيز همانند او نيست‏» . (7)

و لم يکن له کفوا احد ، براى او هيچ گونه شبيه و مانندى وجود ندارد» . (8)

پى نوشت ها:

1- سوره زخرف، آيه 84.

2- سوره حديد، آيه 4.

3- سوره ق، آيه 16.

4- سوره حديد، آيه 3.

5- سوره بروج، آيه 15.

6- از بعضى از آيات قرآن استفاده مى شود که کرسى خداوند تمام آسمان و زمين را فرا گيرد بنابراين عرش او بر تمام عالم ماده است. «وسع کرسيه السموات و الارض‏» (سوره بقره، آيه 255) .

7- سوره شورى، آيه 11.

8- سوره توحيد، آيه 4.

منبع :اعتقاد ما ، ناصر مکارم شيرازى