دكتر هانس پيتر راداتس

او در سال 1941 در كشور آلمان متولد شد.

او داراى دكتراى شرق‌ شناسى و اقتصاد ملى از اين كشور است.

به دليل دانش و آگاهى او در امر شرق‌ شناسى و تحليل سيستم‌ها، ساليان متمادى نماينده و مشاور در بانك‌هاى بين‌ المللى و شركتهاى تجارى در امور خاورميانه بوده است.

تحقيقات در امر شرق‌ شناسى و تحليلهاى سيستماتيك وى در زمينه علوم طبيعى و تجربيات عملى او از مسائل خاور نزديك اين امكان را به او داد تا اين كتاب را كه فرم مخصوصى در مسئله «تحليلهاى عقلانى جامعه» دارد را به نگارش درآورد.

صلاحيت تخصصى وى در تعداد زيادى از مقالات و سخنرانيها و همچنين مشاركت علمى او در تدوين «دايرة‌المعارف اسلامى» كه از بهترين آثار شرق‌شناسى بين‌المللى است از ويژگيهاى علمى اوست كه وى را به‌عنوان يكى از صاحب نظران آلمانى در حوزه اسلام و شرق معرفى مي‌ نمايد.

دكتر هانس پيتر اواتس خود زاده آلمان است و طبيعتاً بررسى اسلام و انديشه اسلامى را به نوعى تحت تأثير قلمرو جغرافيايى خود و نوع حضور اسلام و مسلمانان و فرهنگى اسلامى در آلمان مى ‌بيند.