عدل

حسن و قبح عقلى افعال از نظر معتزله
معتزله طبعا طرفدار غایت داشتن و غرض داشتن صنع الهى (فعل الهی) شدند و حکیم بودن خداوند را که در قرآن کریم مکرر به آن تصریح شده است به همین گونه تفسیر کردند که او در کارهاى خویش، غرض و هدف دارد و از روى کمال دانائى کارها را براى اغراض و اهداف مشخص و معین با انتخاب اصلح و ارجح انجام مى دهد. متکلمان معتزل…
شرور از نظر عدل و حکمت الهى
اشکال مشترک در مورد " عدل " و " حکمت " پروردگار، وجود بدبختی ها و تیره روزى ها و به عبارت جامع تر " مسأله شرور " است. " مسأله شرور " را مى توان تحت عنوان " ظلم " ایراد بر عدل الهى بشمار آورد و مى توان تحت عنوان " پدیده هاى بى هدف " نقضى بر حکمت بالغه پروردگار تلقى کرد، و از این رو است که یکى از موجبات …
عدم رابطه عدل با برابرى مطلق
گاهى منظور از عادل بودن فرد این است که او هیچ گونه تفاوتى میان افراد قائل نمى شود لذا عدل در اینجا یعنى مساوات. البته مقصود این است که عدالت ایجاب مى کند که هیچ گونه استحقاقى رعایت نشود و با همه چیز و همه کس به یک چشم نظر شود، این عدالت عین ظلم است. اگر اعطاء بالسویه باشد، منع بالسویه هم عدل خواهد بود. جمله عا…
تنزیه خداوند از ظلم توسط اشاعره
اشاعره در تفکرات خود به این نتیجه رسیده اند که صفت عدل، منتزع است از فعل خداوند از آن جهت که فعل خداوند است. از نظر این گروه هر فعلى در ذات خود نه عدل است و نه ظلم و هر فعلى از آن جهت عدل است که فعل خدا است، و بعلاوه، هیچ فاعلى غیر از خدا، به هیچ نحو، نه بالاستقلال و نه بغیر استقلال، وجود ندارد، پس به ح…
عدل تکوینى و تشریعى موجود
براى توضیح حقیقت عدل الهى لازم است درباره آن قدرى گسترده‏تر بحث کنیم.عدل الهى بر دو قسم است: ۱ ـ عدل تشریعى حقیقت عدل تشریعى را باید در دو مورد جستجو نمود. یک ـ تکلیف الهى و دستورهاى آسمانى که به وسیله پیامبران بر مردم فرو فرستاده‏ است بر اساس عدل و داد استوار است، و خداوند در تکالیف و دستورات خ…
قضاء حتمى و غیر حتمى
در آثار و روایات دینى و اشارات قرآنى از قضا و قدر حتمى و قضا و قدر غیر حتمى یاد شده است و چنین می‏ نماید دو گونه قضا و قدر است: حتمى و غیر قابل تغییر غیر حتمى وقابل تغییر. این پرسش پیدا می‏ شود که معنى قضا و قدر غیر حتمى چیست؟ اگر حادثه خاصى را در نظر بگیریم یا علم ازلى حق و اراده او به آن حادثه تعلق گرفته …
گفتارى پیرامون حبط
کلمه حبط به معناى باطل شدن عمل، و از تاثیر افتادن آن است، و در قرآن هم جز به عمل نسبت داده نشده، از آن جمله فرموده: "لئن اشرکت لیحبطن عملک، و لتکونن من الخاسرین" (۱). و نیز فرموده: "ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، و شاقوا الرسول، من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضروا الله شیئا، و سیحبط اعمالهم، یا ای…
علت عدم طرح بحث عدل در میان حکماء اسلامى
حکماى اسلامى بر خلاف متکلمین در الهیات بابى تحت عنوان " عدل " باز نکرده اند. عقاید حکما را در باره این مسأله از لابلاى سایر مباحث باید بدست آورد. تاکنون در میان آثار حکما رساله یا مقاله یا فصلى که مستقیما مسأله عدل الهى را طرح کرده باشند و به سبک حکیمانه در این موضوع بحث کرده باشند پیدا نشده. ابن الند…
عدالت بشرى و عدالت الهى
ما افراد بشر، فردى از نوع خود را که نسبت به دیگران قصد سوئى ندارد، به حقوق آنها تجاوز نمى کند، هیچ گونه تبعیضى میان افراد قائل نمى گردد، در آنچه مربوط به حوزه حکومت و اراده اوست با نهایت بیطرفى به همه به یک چشم نگاه مى کند، در مناقشات و اختلافات افراد دیگر، طرفدار مظلوم و دشمن ظالم است، داراى نوعى از کمال م…
آیا شفاعت با عدل سازگار است؟
اشکالى که ممکن است در خصوص مسئله شفاعت به اذهان متبادر شود این است که آیا برداشتن عذاب از شخص مجرم در روز قیامت، بعد از آنکه خداوند وعده عذاب داده و بر حذر داشته است، یا عدل است و یا ظلم، اگر عدل باشد، پس اصل آن حکمى که چنین عذابى را به دنبال مى کشد ظلم بوده و لائق ساحت قدس حضرت احدیّت نیست؛ و اگر ظلم…
ریشه طرح مسأله عدل در جوامع از نظر مکاتب مختلف
پیروان برخى مکتبها بطور کلى جریانات اجتماعى را به گونه اى دیگر تعلیل و تحلیل مى کنند. پیروان این مکتبها یک سلسله قالبهاى ساخته و از پیش پرداخته اى دارند و به هر ضرب و زور هست مى خواهند همه حوادث را در آن قالبها بشناسانند. در این گونه مکتبها مسأله تضادهاى طبقاتى و موضع گیریهاى اجتماعى بر اساس برخورداریها…
ماهیت عدالت نسبت به خداوند
اصل عدل آن است که خداوند هم در آفرینش جهان هستی و نظام تکوینی و هم در نظام تشریع و قانون برای سعادت بشری و هم در پاداش و جزا برای نیکوکاران و بدکاران بر اساس معیار عدالت عمل نموده و به کسی ظلم روا نمی دارد. با این که عدل یکی از صفات خداوند است، در عین حال به جهت بعضی از ویژگی ها آن را جزء اصول دین م…
عدل چیست؟
اولین مسأله ‏اى که باید روشن شود این است که عدل چیست ؟ ظلم چیست ؟  تا مفهوم اصلى و دقیق عدل روشن نشود هر کوششى بیهوده است و از اشتباهات‏  مصون نخواهیم ماند . مجموعا چهار معنى و یا چهار مورد استعمال براى این‏  کلمه هست : الف . موزون بودن : اگر مجموعه ‏اى را در نظر بگیریم که در آن ، اجزاء و ابعاض مخت…
حکمت عدالت خدا
عدالت خدا در دو حوزه قابل بررسى است؛ یکى در بخشش هاى ابتدایى و دیگرى در محاسبه اعمال و اعطاى پاداش و جزاى اعمال، مورد دوّم محل پرسش نیست و درباره بخش نخست موارد زیر قابل بیان است: ۱. در بخشش هاى ابتدایى واضح است که هیچ کس از خدا طلب کار نیست و حقى بر گردن خدا ندارد، به عبارت دیگر هنگامى که سؤال از علت…
عدالت و جایگاه آن در قرآن
از مهم ترین مباحث موجود در فلسفه سیاسى اصل عدالت است. طرح مسایلى هم چون مبحث عدالت در یک جامعه حاکى از حیات سیاسى و عقلانى آن اجتماع است. چراکه هیچ جامعه زنده و پویایى از طرح این مسایل مستغنى نیست. جامعه اى که این مقولات را مطرح نمى کند، خبر از بى نیازى خود نمى دهد بلکه غفلت و بى دردى و انحطاط خود را آ…
کیفیت به کارگیرى عدل و عفو در حساب اخروى از نظر عقل،‌ قرآن و روایات
در حساب مردم در روز قیامت، ظلم و جورى نیست؛ حساب کسى را از کس دیگر نمی گیرند. «و لا تزرو وازره وزر أخرى '» (آیه ۱۶۴ سوره انعام) و از کسى بدون جهت بازپرسى نمی کنند، و زیاده بر گناه او بر او تحمیل نمى نمایند؛ لیکن ممکن است که در حساب مداقه شود و بر اساس عدل رفتار شود، و البته این نسبت به متعدیان و مجر…