روانشناسی

روانشناسی
نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان رابطه خودکارآمدی با افسردگی، اضطراب و استرس اثربخشی آموزش کنترل استرس در کاهش اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان در کلاس کنکور بررسی ارتباط عوامل جمعیتی و میزان استرس، اضطراب و افسردگی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای اموزشی منتخب شهر تهران تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع ۲ اثربخشی درمان گروهی مدیریت استرس بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون رابطه ترتیب تولد و پیشرفت تحصیلی در خانواده دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی بررسی تاثیر جنسیت، رضایت شغلی، رضایت از امکانات رفاهی و وضعیت تاهل، بر افسردگی پرستاران بیمارستان های دولتی شهرستان ایلام ارزیابی هوش گروهی از کودکان آذری با مقیاس های گوداینف-هریس و ماتریس های پیشرونده ریون ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی تاثیر مداخلات روانی اجتماعی بر سلامت روان آسیب دیدگان بالای ۱۵ سال زلزله شهر بروجرد بررسی میزان افسردگی و اضطراب در معلولین بینایی ۵۰-۱۶ ساله شهر تهران بر حسب سن، جنس، میزان معلولیت، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال آنان مقایسه میزان اضطراب امتحان در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب