خانواده شیعی » ازدواج » همسرداری »

خطاهاى شوهرت را ببخش

نویسنده: ابراهیم امینی

به غیر از معصوم همه کس خطا و لغزش دارد. دو نفر که با هم زندگى میکنند و از جهتى تشریک مساعى و همکارى دارند باید لغزشهاى یکدیگر را ببخشند تا زندگى آنها ادامه پیدا کند. اگر بخواهند در این باره سختگیرى کنند ادامه همکارى غیر ممکن میشود. دو نفر شریک، دو نفرهمسایه، دو نفر رفیق، دو نفر همکار، دو نفر زن و شوهر باید در زندگى اجتماعى داراى گذشت باشند. هیچ زندگى اجتماعى به مقدار زندگى خانوادگى احتیاج به گذشت ندارد. اگر اعضاء یک خانواده بخواهند سختگیرى بعمل آورند و خطاهاى یکدیگر را تعقیب کنند یا زندگى آنها ازهم مى پاشد یا بدترین زندگى را خواهند داشت.
خانم محترم، ممکن است از شوهر شما خطا یا خطاهایى صادرشود. ممکن است از روى خشم و غضب به شما اهانت کند. ممکن است ناسزائى از دهانش بیرون آید. ممکن است از خود بیخود شده شما رابزند، ممکن است یک مرتبه به شما دروغ بگوید، ممکن است کارى راانجام دهد که مورد پسند شما نباشد، از این قبیل خطاها براى هر مردى امکان دارد، اگر بعدا احساس کردى که از کردار خویش پشیمان شده او راببخش و موضوع را تعقیب نکن. اگر عذرخواهى کرد فورا قبول کن. اگرپشیمان شده لیکن زیر بار عذرخواهى نمى رود در صدد نباش مجرمیت وى را باثبات رسانى، زیرا به شخصیت او لطمه وارد میشود، ممکن است در صدد تلافى برآید، خطاهاى شما را تعقیب کند، ممکن است کارتان به نزاع و جدال و حتى جدائى بکشد اما اگر سکوت کردى و خطایش رانادیده گرفتى در شکنجه وجدان قرار مى گیرد و به طور مسلم از کردارخویش پشیمان خواهد شد، آنگاه شما را یک زن با گذشت فهمیده فداکارعاقل خواهد شناخت، مى فهمد که به زندگى و خانواده و شوهر علاقه مندهستى، قدر ترا مى شناسد و محبتش چند برابر خواهد شد.
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:«زن بد، عذر شوهرش رانمى پذیرد و خطاهایش را نمى بخشد (1) ».
حیف نباشد زن آنقدر کم گذشت باشد که یک خطاى جزئى شوهرش را نتواند تحمل کند و بدان علت پیمان مقدس زناشویى را بر هم بزند؟!
«زنى به رئیس دادگاه حمایت خانواده گفت، شوهرم قبل از ازدواج به من نگفت که دمت سربازى را انجام نداده و این موضوع را از من مخفى کرده بود. چند روز پیش متوجه شدم که به همین زودى باید بخدمت برود. و من نمى توانم با مردى که به من دروغ گفته زندگى کنم (2) ».

پی‌نوشت‌ها:

1-بحار جلد 103 ص 235.
2-اطلاعات 10 آبان 1354.
منبع:امینی، ابراهیم؛ (1367)، آئین همسرداری یا اخلاق خانواده، تهران: اسلامی، چاپ پانزدهم.