خشونت در یهودیت

یهودیان افزون بر اینکه نژاد پرست هستند، در برابر غیر یهودیان خشونت شدید از خود نشان می دهند. این خشونت نان بر گرفته از کتاب مقدس آنان است زیرا در سفر اعداد می خوانیم: این قوم، چون شمشیر بر می خیزند و تا وقتی که شکار خود را نخورند و خون کشتگان را ننوشند نمی خوابند.[۱]

در جای دیگر آمده است، حال برو و مردم عمالیق را قتل عام کن بر آن ها رحم نکن بلکه زن و مرد، طفل شیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ، همه را نابود کن.[۲]

در این حوزه سوالاتی مطرح می شود که باید از سوی یهودیان پاسخ داده شود:

بین ادیان ابراهیمی و الهی هیچ تفاوتی پیرامون نفی خشونت و اعمال آن نسبت به انسان ها وجود ندارد. یعنی خشونت غر معقول از سوی ادیان ابراهیمی قابل پذیرش نیست حالا این دستورات کتاب مقدس یهودیان مبنی بر اعمال خشونت چگونه قابل توجیه است؟

آیا وجود این آموزه ها در متون دینی یهودیت دلیل بر خروج این دین از سلک ادیان ابراهیمی نیست؟

این آموزه های خشونت آمیز به خصوص در مورد زنان و اطفال و حیوانات و نابودی آنها با هیچ معیار و ملاکی قابل پذیرش نیست، آیا وجود این آموزه ها دلیل بر تحریف کتاب مقدس یهودیان نیست و از سوی یهودیان وارد این کتاب نشده است؟

پی نوشتها:

[۱]. تورات، سفر اعداد، فصل، ۲۳، جمله ۲۴٫

[۲]. کتاب اول. اسموئیل، فصل ۱۵، جمله ۳٫

 نویسنده: رفیعی